Geen foto

Loonheffingen en WNT

Voor medewerkers in de publieke sector gelden eigen specifieke regels en uitzonderingen. Denk aan de ambtenarenstatus, circulaires voor politieke ambtsdragers, de diverse en verschillende overheidscao’s (met beperkingen en verplichtingen). Ook bij keuzes voor eigen organisatiebeleid, zoals bestedingsdoelen IKB en de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor topfunctionarissen.

Door onze ruime ervaring adviseren wij u en staan wij u bij waar nodig op praktische en toegankelijke wijze. Dit kan bij al uw loonheffingen- en WNT-vraagstukken, bijvoorbeeld: werkkostenregeling, analyse aangifte loonheffingen, externe inhuur en Wet DBA , Fiscaal Strategische advisering HRM, vervoersbeleid (dienstauto’s, leasefiets etc.) borging van kennis, WNT-beleid en verantwoording, loonheffingenscan inrichten DHT en TCF voor de loonheffingen, eigenrisicodragerschap WGA en ZW, generatiepactregeling, sociaal plan, beoordelen vaststellingsovereenkomsten op RVU risico, verzelfstandigen herstructurering en ontmantelingen.

LH en WNT-experts Overheid

Fiscaliade is een snel groeiend fiscaal advieskantoor met jonge gespecialiseerde professionals op het gebied van de loonheffingen. Ook zijn wij expert als het gaat om circulaires, rechtsposities, cao’s en de WNT. U merkt al snel dat onze aanpak anders is. Onze kennis en ervaring delen wij graag met u en wij denken mee om fiscaliteit zo goed mogelijk te borgen in uw organisatie, processen en systemen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Uiteraard beheersen wij de fiscale wet- en regelgeving tot in de puntjes. Met onze pragmatische en integrale aanpak werken we toe naar concrete resultaten voor onze opdrachtgevers. Wij sluiten aan bij uw behoefte, vragen door en komen snel tot de kern. Ons ervaren team geeft u praktische adviezen en/of ondersteuning ter plaatse. U kunt gebruik maken van onze data-analyse, tools en dashboards bieden om uw proces te optimaliseren. Denk aan WKR, externe inhuur, dienstauto’s en wagenpark, dienstfiets, generatiepact, RVU-risico, juiste data in aangifte loonheffingen, herstructureringen, etc. Wij helpen u bij een risicoanalyse en plan van aanpak om aantoonbaar ‘in control’ te komen. Ook hebben wij ruime ervaring met het (uit)bouwen van een Tax Control Framework (TCF), afstemming met de Belastingdienst en doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT).

Bekijk hier veelvoorkomende thema's

Bekijk hier onze aanpak

Ons loonheffingen en WNT​ team

Voor de liefhebber die wat meer in detail wil weten over de loonheffingen en onze dienstverlening daarbij, volgt hieronder een toelichting:

Loonheffingen

Als werkgever hebt u te maken met de loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet). Voldoende kennis hiervan is essentieel om te kunnen voldoen aan de veelal complexe wet- en regelgeving en verplichtingen die op u rusten.

Fiscaliade is gespecialiseerd in de loonheffingen en de brede advisering op en rond dit terrein, wij kunnen u dan ook op alle fronten helpen. Van praktijkgerichte adviezen tot het bieden van ondersteuning (op locatie) bij het inrichten van of optimaliseren van processen en de borging en controle daarvan. Met onze loonheffingenscan krijgt u een goed beeld hiervan, ook geeft deze scan inzicht in de mate waarop uw organisatie voldoende beheersmaatregelen heeft voor een “tax control framework” (TCF) voor een horizontaal toezicht afspraak met de Belastingdienst.

Wet normering topinkomens (WNT)

Elke overheidsinstelling valt in beginsel onder de WNT waardoor er verschillende regels en verplichtingen van toepassing zijn. De bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen worden door de WNT aan een maximum gebonden. Daarnaast geldt een openbaarmakingsplicht. De bezoldiging van niet-topfunctionarissen is niet genormeerd, maar moet wel worden openbaar gemaakt als die het algemeen bezoldigingsmaximum overschrijdt. Wij hebben brede ervaring met de WNT en kunnen u op dit dossier uitstekend van dienst zijn.

Werkkostenregeling (WKR)

Alles wat een werknemer krijgt of gebruikt van zijn werkgever vormt in beginsel belast loon. Elke werkgever heeft binnen de werkkostenregeling (WKR) een budget, de zogenoemde vrije ruimte, om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te doen aan haar werknemers. Komt u boven dit budget, dan betaalt u een eindheffing van 80% over het meerdere.

Maar wanneer mag u uitgaan van een lagere waarde (forfaitaire waarde) dan de factuurwaarde incl. btw en soms zelf een nihilwaardering? Moet u kosten aanwijzen als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling? Hoe zit het met de gerichte vrijstellingen en hoe bepaalt u als werkgever de “vrije ruimte” ? Hoe zit het met een vaste reiskostenvergoeding en de uitruil IKB? Zomaar enkele vragen die laten zien hoe lastig de WKR in de praktijk kan zijn.

Loonheffingen, wanneer van toepassing?

Voor medewerkers met een aanstelling (burgemeester en wethouders) of arbeidsovereenkomst is duidelijk dat sprake is van een werknemer en dat de overheidsinstelling maandelijks het loon van deze medewerker moet verantwoorden in de aangifte loonheffingen. Naast deze groep medewerkers geldt bij een gemeente dat deze tevens inhoudingsplichtig is voor de participatiewet (bijstands)uitkeringen, en gelden ook bijzondere regels voor WSW-ers.

En hoe zit het nu met gedeputeerden, raadsleden, commissieleden, vrijwilligers en leden van het stembureau? In welke gevallen weet u als overheidsinstelling zeker dat bij externe inhuur, een zelfstandig ondernemer (zzp-er) contracteert en geen risico loopt op een (verkapt) dienstbetrekking op grond van de Wet DBA? Of dat u bij uitzendkrachten voldoende maatregelen treft om de inlenersaansprakelijkheid te voorkomen. Hoe gaat u fiscaal om met vervoer en mobiliteit (dienstauto’s, fietsen etc.)?  Kent u de fiscale risico’s en aandachtspunten bij een generatiepact, sociaal plan of bij vaststellingovereenkomsten? Zomaar enkele vragen die laten zien wanneer de loonheffingen van toepassing kunnen zijn.

Vervoer en mobiliteit

U als werkgever hebt verschillende mogelijkheden ten aanzien van vervoer en mobiliteit. U kunt bijvoorbeeld (onbelaste) vergoedingen geven voor het gebruik van eigen vervoermiddelen of het vergoeden van kosten van openbaar vervoer, maar u kunt ook auto’s, openbaar vervoer abonnementen en (elektrische) fietsen verstrekken of ter beschikking stellen aan uw medewerkers. Ook zijn er mogelijkheden om het IKB hiervoor in te zetten.

Voor het vergoeden of verstrekken van (kosten van) vervoersmiddelen, bestaat onder voorwaarden een gerichte vrijstelling onder de Werkkostenregeling (WKR). Bij het ter beschikking stellen van een bestel(auto) of een (elektrische) fiets, geldt als hoofdregel dat u een fiscale bijtelling toe moet passen op het loon van uw werknemer. Onder omstandigheden is het mogelijk aannemelijk te maken dat een auto of fiets niet voor privédoeleinden ter beschikking staat, zodat u de bijtelling achterwege kunt laten.

In het kader van duurzaamheid, energietransitie, gezondheid en vergroening, krijgen wij vaak vragen op welke manier vervoer en mobiliteit hier een bijdrage aan kan leveren en wat de fiscale gevolgen hiervan zijn maar ook welke mogelijkheden de fiscaliteit hierin biedt. Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee.

Corona en thuiswerken

Als gevolg van de huidige coronamaatregelen, werken medewerkers conform de RIVM-richtlijnen vanaf medio maart thuis als het werk dit toelaat. De verwachting is dat het nog langere tijd zal gaan duren voordat medewerkers weer in een structurele vorm op kantoor werkzaam kunnen zijn. Veel overheidsorganisaties zijn zich dan ook aan het beraden over het vormgeven van een structurele regeling over thuiswerken. De keuzes die hierbij gemaakt worden, hebben veelal gevolgen voor de werkkostenregeling:

  • Wanneer geldt voor inrichting thuiswerkplek (bureau, bureaustoel, beeldscherm etc) een gerichte vrijstelling en wanneer komen deze kosten ten laste van de vrije ruimte?
  • Hoe zit het met de vaste reiskostenvergoeding en fiscale optimalisering via IKB?
  • Wat zijn de regels voor een vaste vergoeding voor internetkosten?
  • Welke regels gelden bij het verstrekken van een laptop, mobiele telefoon. En hoe zit het met een “Bring your own device” of “Choose your own device” regeling.
  • Wij denken graag met u mee over de vormgeving van (nieuw) beleid voor een structurele thuiswerkregeling.

Loonheffingen cursussen

Naast onze ondersteuning bij uw vraagstukken vinden wij het belangrijk om ook kennisoverdracht te verzorgen. Om die reden hebben wij het Fiscaliade Kenniscentrum opgezet, gericht op (semi)publieke organisaties. Door deze klantfocus kunnen wij heel gericht ingaan op uw specifieke voor u relevante casussen gedurende de cursussen die wij aanbieden. Wij bieden diverse cursussen aan op het gebied van de loonheffingen. Klik hier voor meer informatie over ons Fiscaliade Kenniscentrum of neem direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Komende opleidingen