Geen foto

Inhuur externen (uitzendkrachten, zzp’ers)

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA) staat de inhuur van derden bij veel organisaties hoog op de agenda. Inhuur van derden ziet echter niet alleen op zzp’ers en freelancers maar ook op (inhuur van) uitzendkrachten, gedetacheerden en werknemers van (onder)aannemers.

Vanuit fiscale optiek spelen hier risico’s als het bestaan van (mogelijke) inhoudingsplicht c.q. een (fictieve) dienstbetrekking en het verschuldigd zijn van premies werknemersverzekeringen maar ook mogelijke fiscale aansprakelijkstelling door de Belastingdienst voor niet afgedragen loonheffingen door derde partijen.

Duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie is om meerdere redenen van belang. In het fiscale recht en in het socialezekerheidsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen in dienstbetrekking werken en buiten dienstbetrekking werken. De vraag of iemand een dienstbetrekking heeft of niet, oftewel de vraag of iemand werknemer is of zelfstandige, wordt beoordeeld op basis van wetgeving en de bijbehorende jurisprudentie. Het onderscheid tussen de kwalificatie als zelfstandige en werknemer is van belang voor werkverstrekkers, werkenden en de overheid:

  • Zo bepaalt dit onderscheid of sprake is van een inhoudingsplicht voor de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen;
  • Ook is het onderscheid van belang voor de fiscale behandeling van de inkomsten van de opdrachtnemer. Alleen zelfstandigen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek.
  • Daarnaast is het onderscheid van belang voor de rechten en bescherming van de zelfstandige of werknemer en daarmee voor de risico’s en kosten van de opdrachtgever of werkgever. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst dan heeft de werknemer onder meer recht op loondoorbetaling bij ziekte en gelden de regels inzake de ontslagbescherming, transitievergoeding, minimumloon, en arbeidsomstandigheden.
  • Daarnaast is het onderscheid van belang voor de rechten en bescherming van de zelfstandige of werknemer en daarmee voor de risico’s en kosten van de opdrachtgever of werkgever. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst dan heeft de werknemer onder meer recht op loondoorbetaling bij ziekte en gelden de regels inzake de ontslagbescherming, transitievergoeding, minimumloon, en arbeidsomstandigheden.
  • Andere belangrijke verschillen in kosten en bescherming bestaan bijvoorbeeld uit het opbouwen van een pensioen, cao-verplichtingen en begeleiding bij ziekte indien de werkgever eigenrisicodrager is. Een werknemer heeft hier recht op, een zelfstandige niet.

Kortom, er bestaat een groot verschil in fiscale en arbeidsrechtelijke behandeling tussen opdrachtnemers en werknemers. De kwalificatie van de arbeidsrelatie – werknemer/werkgever of opdrachtnemer/ opdrachtgever – heeft daardoor een grote impact op beide partijen.

In de praktijk krijgen wij veel vragen over:

  • De Wet DBA;
  • Inleners- en ketenaansprakelijkheid;
  • Wet aanpak schijnconstructies (WAS);
  • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).


Bij vragen, neem gerust contact met ons op.