Geen foto

WNT

De Wet normering topinkomens (WNT) is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij (semi)publieke instellingen genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.

Op overheidsinstellingen is in de regel de WNT van toepassing. Van alle personen die kwalificeren als topfunctionaris voor de WNT, moet de bezoldiging en eventuele ontslagvergoeding jaarlijks uiterlijk op 1 juli volgend op het kalenderjaar waarin de bezoldiging is genoten worden bepaald en op algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar worden gemaakt. Dit geldt ook als de bezoldiging onder het bezoldigingsmaximum is.

Bij gemeenten en provincies zijn de gevolgen voor de WNT in de praktijk beperkt, maar kan door het ontbreken van goede WNT-procesbeschrijving en WNT-berekeningsformat in de praktijk de WNT-beoordeling een tijdrovende klus zijn. Wij hebben voor diverse organisaties op het gebied van de WNT met een volledig pakket van beheersmaatregelen (procesbeschrijvingen, berekeningsformats, en interne controle) geholpen de WNT-beoordeling efficiënt in te regelen.

Wilt u ook een tevreden accountant en minimalisering van de beoordelings- en doorlooptijd voor van de WNT-beoordeling voor de organisatie?
Neemt u contact op met één van onze WNT specialisten. Wij hebben veel ervaring met de WNT en zijn u graag behulpzaam bij allerhande vragen op het gebied van de WNT, het inrichten van WNT-beheersmaatregelen alsookhet opstellen of beoordelen van bezoldigingsberekeningen.