Datum uitbetaling van belang bij uitvoering van de RVU-regeling uit de cao-gemeenten

5 juli 2023

Het moment waarop de RVU-uitkering wordt uitbetaald kan van invloed zijn op de omvang van de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling. In dit artikel leest u meer over de gevolgen hiervan voor de RVU-regeling in de cao-gemeenten.

De cao-gemeenten is inmiddels een feit. In een eerdere nieuwsbrief hebben wij enkele fiscale elementen uit de cao-gemeenten benoemd, waaronder de RVU-regeling als bedoeld in artikel 2.11 cao-gemeenten.

RVU Regeling

De Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen die voortkomt uit het eerder gesloten pensioenakkoord, maakt het voor werknemers mogelijk om eerder te stoppen met werken. Onder voorwaarden kan de werkgever in dat verband een eenmalige of periodieke uitkering doen zonder dat hij daarover de RVU-eindheffing van 52% is verschuldigd.

Medewerkers die 43 jaar hebben gewerkt voor een bij het ABP aangesloten werkgever, waarvan de laatste 10 jaar in de gemeentesector, hebben per 31 december 2023 recht op deelname aan de RVU-regeling. Voorwaarde is wel dat zij binnen 2 jaar hun AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. De RVU-regeling bestaat uit een maandelijkse uitkering gelijk aan de fiscale drempelvrijstelling voor de RVU (€ 2.037 in 2023, let op, dit bedrag zal in 2024 waarschijnlijk iets worden verhoogd). De RVU-regeling biedt overigens ruimte om op individueel niveau aanvullende en afwijkende afspraken te maken.

Voor medewerkers is het goed om te beseffen dat deelname aan de RVU-regeling betekent, dat hij/zij zelf ontslag neemt. Er ontstaat dan ook geen recht op een WW-uitkering en geen recht op een transitievergoeding.

Datum van uitbetaling RVU-uitkering is fiscaal relevant

Onlangs heeft de Belastingdienst een kennisgroep standpunt gepubliceerd over de vraag wat de invloed is van het moment waarop de (eerste) RVU-uitkering wordt uitbetaald op de omvang van de RVU-drempelvrijstelling. Het gaat hier concreet om de situatie waarin een (ex)-werknemer zijn/haar eerste RVU-uitkering krijgt uitbetaald, waarvan de ingangsdatum van de RVU-regeling de 1e van de maand april is, maar de uitbetalingsdatum de 25e van maand is. En vervolgens bereikt de persoon de AOW-leeftijd op 15 juni van dat jaar. 

De hoogte van de RVU-drempelvrijstelling is van belang omdat tot deze drempel de werkgever geen RVU-eindheffing van 52% verschuldigd is. Het bedrag dat eventueel boven de drempel uitkomt, is daarentegen wel belast met een extra eindheffing van 52% voor rekening van de werkgever.

De omvang van de RVU-drempelvrijstelling hangt fiscaal af van het op hele maanden naar boven afgeronde aantal maanden tussen de eerste RVU-uitkering en het bereiken van de AOW-leeftijd van de werknemer, met een maximum van 36 maanden maal de vrijstelling van € 2.037 per maand (2023). Hierbij wordt volgens het kennisgroep standpunt aangesloten bij de feitelijke datum waarop die eerste uitkering wordt gedaan en niet bij het tijdvak waarop die uitkering ziet. Dus in het voorbeeld hierboven, is de ingangsdatum volgens dit standpunt 25 april, en niet 1 april. Zoals eerder opgemerkt beperkt de cao-gemeenten deelname aan de (standaard) RVU-regeling tot 2 jaar (24 maanden).

Voor het bepalen van de omvang van de RVU-drempelvrijstelling kan het moment van betalen van de RVU-uitkering aldus fiscaal relevant zijn.

Dit geldt zoals gezegd specifiek voor de situatie waarin de betaling van de RVU-uitkering in de eerste maand plaatsvindt. Omdat het moment van uitbetalen van de eerste betaling volgens dit standpunt van de Belastingdienst maatgevend is voor het startmoment voor de berekening van de RVU-drempelvrijstelling, kan het in die situatie voorkomen dat de RVU-drempelvrijstelling voor de laatste betaling (mogelijk) niet van toepassing is.

Gevolgen voor de praktijk

In de praktijk zal het regelmatig voor gaan komen dat (ex-)werknemers de laatste uitkering in het kader van de RVU-regeling in de cao-gemeenten, ontvangen nadat zij de AOW-leeftijd hebben bereikt. Dit is het gevolg van het feit dat de salarisverwerking en daarmee de uitbetaling in de loop van een kalendermaand plaatsvindt, waardoor een (ex-)werknemer in de betreffende maand al de AOW-leeftijd heeft bereikt voordat de (laatste) RVU-uitkering wordt betaald.

Een voorbeeld waarbij wij uitgaan van de basis RVU-regeling zoals opgenomen in de cao-gemeenten. In de situatie waarin de (ex-)werknemer op 1 april recht krijg op een RVU-uitkering, de eerste RVU-uitkering van € 2.037 wordt uitbetaald op de 25e van de maand april en de (ex-)werknemer de AOW-leeftijd bereikt op de 15 juni en de laatste uitkering op 25 juni wordt uitbetaald. Volgens de Belastingdienst is het aantal maanden waarover de RVU-drempelvrijstelling van toepassing is, in dit voorbeeld een maand minder (2) dan het aantal maandelijkse uitkeringen (3), waardoor de gemeente over de laatste maand een RVU-eindheffing verschuldigd is. In dit voorbeeld geldt dan dat de RVU-drempelvrijstelling voor 2 maanden wordt berekend. De medewerker krijgt echter 2,5 maand doorbetaald. Dus over de halve maand (€ 1.018,50) is de gemeente de RVU-eindheffing van 52% verschuldigd. Wij vragen ons overigens af of dit standpunt van de Belastingdienst juist is.

Wij adviseren gemeenten bij de uitvoering van de RVU-regeling en de uitbetaling van de RVU-uitkering(en) zekerheidshalve rekening te houden met dit standpunt van de Belastingdienst. U kunt fiscaal optimaliseren door de eerste RVU-uitkering op de eerste dag van de maand uit te betalen waarin RVU-regeling ingaat. Het gevolg daarvan is dat de RVU-drempelvrijstelling optimaal kan worden benut, omdat het aantal maanden waarover de drempelvrijstelling kan worden berekend hoger wordt. Op deze manier kan de RVU-eindheffing van 52% in de praktijk naar verwachting worden voorkomen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Meer hierover weten? Aarzel dan niet en neem contact op met één van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt: Remco Bosma of Marjon van Ginhoven.

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen