Update: Renseigneringsverplichting voor 1 februari!

12 januari 2023

Zoals wij in een eerdere nieuwsberichten (en deze) al aankondigden, geldt met ingang van 2022 een wettelijke renseigneringsverplichting voor betalingen die u als organisatie doet aan natuurlijke personen die een betaling van de organisatie krijgen, maar die niet kwalificeren als werknemer, vrijwilliger of ondernemer. De eerste keer dat u deze uitbetaalde bedragen dient door te geven is in januari 2023 (over 2022).

Het is voor u als overheidsinstelling dan ook van belang om bij betalingen na te gaan aan wie de betaling plaatsvindt en of hiervoor mogelijk een renseigneringsplicht geldt. Hierbij geldt het volgende stappenplan bij een betaling aan een natuurlijk persoon:.

  1. Geen rechtspersoon (zoals bv’s, nv’s, verenigingen, stichtingen en coöperaties)
  2. Geen werknemer
  3. Geen vrijwilliger
  4. Geen factuur waar btw-bedrag op vermeld staat
  5. Geen artiest
  6. Dan (verplicht) renseigneren


Update met aandachtspunten in de praktijk

Naar aanleiding van de vele vragen, is de afgelopen periode de informatie over de renseigneringsverplichting vanuit de Belastingdienst al iets verduidelijkt. Al met al zijn er nog genoeg punten die niet duidelijk zijn, hieronder geven wij een korte update. Ook verwijzen wij voor meer informatie ook naar de handleiding van de Belastingdienst.


Onduidelijkheid bij betalingen aan samenwerkingsverbanden zoals een maatschap, vof of cv

In ons eerdere nieuwsbericht hebben wij aangegeven dat een betaling aan een maatschap, een vof en een cv. wat ons betreft een betaling betreft aan een niet-natuurlijk persoon waardoor renseignering niet nodig is. Immers deze samenwerkingsverbanden staan ingeschreven bij de KvK en staat bij de Belastingdienst geregistreerd met een RSIN nummer (registratienummer voor niet-natuurlijke personen) en niet met een BSN (registratienummer voor natuurlijke personen).


De Belastingdienst heeft echter recent aan één van onze gemeentelijke klanten laten weten, dat de Belastingdienst hierover mogelijk een andere zienswijze heeft. Welke zienswijze wordt nog door een expertgroep onderzocht:


“Bij rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals de vof, cv of maatschap) wordt gehandeld als natuurlijk persoon (wet Inkomstenbelasting).” Het lijkt erop dat de Belastingdienst vooralsnog het standpunt inneemt dat in geval van ook maar enige twijfel, renseignering aan de orde is, zo ook voor betalingen aan samenwerkingsverbanden (uiteraard indien en voor zover deze geen btw in rekening brengen).


Hoewel dit standpunt voor wat betreft samenwerkingsverbanden wat ons betreft onjuist is, omdat u helemaal geen betaling heeft gedaan aan een natuurlijk persoon, moet u er rekening mee houden dat de Belastingdienst hier een andere zienswijze op nahoudt.


In de praktijk leidt dit wat ons betreft bovendien tot uitvoeringsproblemen omdat u op basis van uw betaling niet weet welke natuurlijke personen (met welke gegevens, zoals BSN en welk deel van de betaling) u moet renseigneren. Bovendien kan strijdigheid ontstaan met de AVG indien u persoonsgegevens opvraagt, administreert en vervolgens renseigneert indien u hier (uiteindelijk) geen grondslag voor hebt.


Onduidelijkheid over ge-défiscaliseerde uitkeringen

Bij gemeenten worden vanuit het Sociaal Domein diverse betalingen gedaan aan natuurlijke personen (burgers). Voor een deel van deze uitkeringen is de gemeente inhoudingsplichtig en wordt er loonheffingen over de uitkering ingehouden en afgedragen. Voor een ander deel is sprake van een tegemoetkoming in de kosten (een kostenvergoeding) / een fiscaal onbelaste uitkering. Een van deze fiscaal onbelaste vergoedingen betreft de vergoeding voor leerlingenvervoer. In bepaalde gevallen komt het voor dat de gemeente leerlingenvervoer niet zelf regelt of uitbesteedt aan een vervoerder, maar de vergoeding voor leerlingenvervoer rechtstreeks aan de ouders uitbetaalt. De Belastingdienst heeft tijdens de intermediairdagen aangegeven dat een dergelijke vergoeding voor leerlingenvervoer onder de renseigneringsplicht zou vallen omdat de gemeente niet zou kunnen beoordelen of de vergoeding tot het fiscaal inkomen behoort of niet. Dit laatste is naar onze mening zeer opmerkelijk, nu wettelijk bepaald is dat deze vergoeding onbelast is: ge-défiscaliseerd .


Beschikking vragen voor uitzonderingen

Het standpunt van de Belastingdienst is dat, alle betalingen die een organisatie doet aan een natuurlijk persoon die geen werknemer, geen vrijwilliger en geen artiest is en die geen bedrag aan te betalen btw op de factuur vermeldt, gerenseignereerd moeten worden. Het is namelijk naar mening van de Belastingdienst niet aan u als uitbetaler om te bepalen hoe een betaling in de inkomstenbelasting kwalificeert.


Voor wat betreft de ge-défiscaliseerde uitkeringen adviseren wij gemeenten om met de Belastingdienst af te stemmen dat u deze betalingen niet hoeft te renseigneren. Immers, op voorhand is al duidelijk dat deze uitkeringen en vergoeding nimmer tot een belastbaar inkomen leiden. Wellicht dat de wetgever dit punt nog tijdig onderkent en deze uitzondering alsnog zou willen opnemen in de uitvoeringsregeling. De uitvoeringsregeling biedt een wettelijke grondslag om hierover in gesprek te gaan met de inspecteur en te verzoeken om deze gegevens aan te wijzen als van renseignering vrijgestelde gegevens en inlichtingen.


Uitstel aanleveren gegevens lijkt mogelijk

Lukt het u niet om tijdig aan de renseigneringsplicht te voldoen, dan kunt u onder vermelding van de reden uitstel vragen bij de inspecteur van het belastingkantoor waar de organisatie onder valt. Wie dat is staat op bijvoorbeeld de aangiftebrief loonheffingen die de organisatie jaarlijks ontvangt.


Het niet voldoen aan de renseigneringsplicht is strafbaar. De Belastingdienst kan dan een civiele procedure starten om nakoming van de informatieplicht af te dwingen, eventueel met een dwangsom.


Inzet data-analyse bij het verzamelen van gegevens voor de renseigneringsverplichting

De afgelopen periode hebben wij al veel ervaring opgedaan met het inzetten van data-analyse om vanuit de financiële administratie de groep van natuurlijke personen te achterhalen voor wie de renseigeneringsplicht kan gelden. Wij kunnen dit ook voor uw organisatie inzetten. Meer hierover weten, neem contact op!


Meer weten?

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met één van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt: Marjon van Ginhoven of Remco Bosma

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen