Generatiepact, regeling voor vervroegde uittreding (RVU) en drempelvrijstelling

11 maart 2021

U bent als werkgever een eindheffing van 52% verschuldigd in situaties waarin regelingen of delen van regelingen kwalificeren als een RVU. Wij hebben inmiddels de eerste sectorale regelingen mogen beoordelen die zien op de zogenoemde RVU drempelvrijstelling (nieuw per 2021). In dit artikel delen wij onze ervaringen. 

Zoals u waarschijnlijk weet, bent u als werkgever een (extra) eindheffing van 52% verschuldigd in situaties waarin regelingen of delen van regelingen kwalificeren als een RVU. Het effect hiervan is dat een regeling die het mogelijk maakt voor (oudere) medewerkers om eerder te stoppen met werken (fors) duurder wordt voor een werkgever, waardoor het afspreken van regelingen die als RVU kwalificeren (fiscaal) wordt ontmoedigd. Een RVU is breed gedefinieerd en kan betrekking hebben op (eenmalige) ontslaguitkeringen, non-activiteitsregelingen, aanvullingen (pre)pensioenuitkeringen en meer.

Generatiepact

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin (gedeeltelijk) geen sprake is van een RVU. Zo kwalificeert een generatiepact (seniorenregeling) waarbij met behoud van arbeidsvoorwaarden minder uren kan worden gewerkt, onder voorwaarden niet als RVU. 

RVU drempelvrijstelling

Daarnaast geldt per 2021 de zogenoemde RVU drempelvrijstelling. Deze drempelvrijstelling maakt het mogelijk dat werkgevers in de periode van 36 maanden vóór de AOW-leeftijd aan hun medewerkers een bedrag kunnen meegeven dat gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering, zonder dat hierover een RVU eindheffing is verschuldigd. 

Achtergrond en voorwaarden

In het Pensioenakkoord uit 2019 is afgesproken dat regelingen die als RVU kwalificeren van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 onder voorwaarden niet belast worden met de RVU eindheffing van 52%. In dat kader is een drempelvrijstelling opgenomen in de Wet op de loonbelasting 1964.  Deze RVU drempelvrijstelling is algemeen geformuleerd en kan daarom (vooralsnog) worden toegepast voor alle medewerker die voldoen aan de voorwaarden. 


De RVU-drempelvrijstelling betekent dat u als werkgever geen RVU eindheffing verschuldigd bent indien:

  • De uitkering(en) wordt gedaan in de 36 maanden vóórafgaand aan de AOW-leeftijd van de medewerker;
  • De uitkering niet hoger is dan € 1.847 bruto per maand (2021), vanaf de maand van uitbetalen tot de AOW-leeftijd.


Voor zover eerder wordt uitgekeerd dan 36 maanden vóór de AOW-leeftijd of indien een hoger bedrag wordt uitgekeerd dan de drempelvrijstelling, bent u voor het gedeelte dat niet voldoet aan de voorwaarden wel de RVU eindheffing van 52% verschuldigd.

Aandachtspunten in de praktijk

Wij hebben inmiddels de eerste (sectorale) regelingen mogen beoordelen die zien op de RVU drempelvrijstelling. De volgende zaken zijn ons in de praktijk opgevallen, mogelijk kunt u als werkgever hier uw voordeel mee doen bij het opstellen van uw eigen regeling(en). 

  • In sommige situaties is het in individuele gevallen mogelijk gebleken om (gedeeltelijk) van de drempelvrijstelling gebruik te kunnen maken door middel van het uitbetalen van de ontslagvergoeding in termijnen;
  • Het is voor u als werkgever van groot belang om desgewenst afspraken te maken over het afzien van het aanvragen van een WW-uitkering door medewerkers die gebruik maken van de drempelvrijstelling;
  • In de situatie waarin een medewerker aanspraak maakt op een WW-uitkering, kan een periodieke uitkering in het kader van de RVU drempelvrijstelling mogelijk door het UWV in mindering worden gebracht op deze WW-uitkering;
  • In het kader van uw (toekomstige) personeelsbezetting is het van belang om vooraf vast te leggen onder welke (objectieve) voorwaarden medewerkers gebruik kunnen maken van de regeling;
  • In het geval van sectorale afspraken, verdient het aanbeveling de mogelijkheden te onderzoeken om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling MDIEU (tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden)
  • In veel gevallen zullen medewerkers die een RVU-uitkering ontvangen en gebruik maken van de drempelvrijstelling, stoppen met werken en met (pre)pensioen gaan. Wettelijk verplicht is dit niet. Het dienstverband voortzetten of beëindigen leidt fiscaal en arbeidsrechtelijk tot verschillende uitkomsten.
  • In voorkomende gevallen kunt u zonder RVU eindheffing een eenmalige storting doen in de pensioenregeling van de medewerker. Dit is maatwerk en kan alleen als de medewerker nog fiscale ruimte over heeft in zijn pensioenregeling. 


NB Bovenstaande aandachtspunten spelen niet in alle situaties en zijn afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de specifieke casus en/of regeling.

Wat kan Fiscaliade hierin betekenen?

Voor het berekenen van de RVU-drempelvrijstelling hebben wij een format ontwikkeld, naast een format voor de 70%-toets. Met deze formats kunnen in alle situaties de gevolgen van beëindigingsafspraken tijdig in beeld gebracht worden. Deze formats maken onderdeel uit van ons TCF-pakket bij het sluiten van VSO’s. Tevens zijn de formats geschikt om in te zetten vanuit de interne controle. Wilt u meer hierover weten, neem contact met ons op.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft, of wij u behulpzaam kunnen zijn met de uitwerking van een generatiepactregeling of RVU drempelvrijstelling, dan kunt u contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt of één van onze specialisten.

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *