Dienstauto politieke ambtsdragers

16 april 2020

Over auto’s van de zaak is en wordt veel geprocedeerd. Zo staat regelmatig de vraag centraal of de auto voor niet meer dan 500 privékilometers word gebruikt. 

De vraag die hier (fiscaal) nog aan vooraf gaat, is of de auto door de werkgever ter beschikking is gesteld aan de werknemer. In de praktijk zien wij veelal dat ook voor politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en wethouders (gemeenten), commissarissen van de koning en gedeputeerden (provincies) en de voorzitter en leden van het dagelijks bestuur (waterschappen), een auto beschikbaar is. Naast de ‘gebruikelijke’ aandachtspunten ten aanzien van de (fiscale) bijtelling, zijn er voor ambtsdragers specifieke aandachtspunten te onderkennen.

Zakelijk, bestuurlijk en privégebruik van de ter beschikking gestelde auto

Indien de gemeente, provincie of het waterschap de toezegging doet dat er te allen tijde een auto beschikbaar is en de feitelijke beschikkingsmacht bij de ambtsdrager ligt, is (fiscaal) sprake van een ter beschikking gestelde auto. Het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers maakt (vervolgens) onderscheid tussen zakelijk, bestuurlijk en privégebruik van de ter beschikking gestelde auto:

  • Zakelijk gebruik: het fiscaal-zakelijk. Hieronder valt woon-werkverkeer, dienstreizen en ritten voor ambtsgebonden (‘qq’) functies.
  • Bestuurlijk gebruik: ritten die fiscaal niet-zakelijk zijn maar die naar mening van het college van B&W (gemeenten), Gedeputeerde Staten (provincies) of het dagelijks bestuur (waterschappen) in het belang van de werkgever zijn: de zogenaamde ‘’nqq’’ nevenfuncties.
  • Privé gebruik: gebruik voor andere doeleinden dan zakelijk of bestuurlijk.

Fiscaal en/of rechtspositioneel zijn de gevolgen verschillend: 

  • Uitsluitend zakelijk gebruik: de ambtsdrager is geen bijtelling verschuldigd.
  • Zakelijk en bestuurlijk gebruik: de belastingheffing over de bijtelling wordt aan de ambtsdrager vergoed (en ten laste gebracht van de vrije ruimte van de Werkkostenregeling).
  • Zakelijk, bestuurlijk en privégebruik: de belastingheffing over de bijtelling wordt niet vergoed en de ambtsdrager is een eigen bijdrage verschuldigd voor privégebruik.

Sluitende kilometerregistratie en periodieke beoordeling

Voor de praktijk betekent dat (tenminste) een sluitende kilometerregistratie vereist is en dat periodiek beoordeeld moet worden wat de fiscale en rechtspositionele gevolgen zijn voor de ambtsdragers. Onze ervaring is dat genoemde nuances vaak onvoldoende bekend zijn waardoor (fiscale) risico’s worden gelopen. Een tip voor de praktijk is om vooraf de mogelijkheden en gevolgen te bespreken met de ambtsdragers, op deze manier kunnen discussies achteraf worden voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *