De premiepercentages voor de werknemers- en volksverzekeringen 2023 zijn definitief

7 december 2022

Op 1 december jl., zijn de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2023 definitief vastgesteld. In dit artikel leest u hier meer over waarbij wij ook ingaan op de onderbelicht gebleven gevolgen van de forse verhoging van het maximumpremieloon.


De premies voor 2023 zijn definitief

Op 1 december 2022 is de Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2023 gepubliceerd. In deze regeling zijn de premiepercentages en het maximum premieloon voor 2023 definitief bepaald. In de tabel hieronder hebben wij de premiepercentages voor de werknemers- en volksverzekeringen voor 2023 opgenomen en vergeleken met 2022.

tabel premies

Premies werknemersverzekeringen voor overheidswerkgevers

Bent u overheidswerkgever? Dan bent u voor de WW eigenrisicodrager en betaalt u de (eventuele) WW uitkeringen van uw ex-werknemers zelf. Hier staat tegenover dat u geen premie bent verschuldigd voor het algemeen werkloosheidsfonds (Awf premie). Voor de administratie- en uitvoeringskosten betaalt u enkel een premie voor het uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo premie).


Let op: meer premie en bijdrage over hogere inkomens

Wat opvallend is en voor hogere premielasten voor u als werkgever kan zorgen, is de relatief forse verhoging van het maximumpremieloon.

Voor 2023 wordt het maximumpremieloon voor de premieheffing namelijk vastgesteld op € 66.956. Dat is een stijging van 12,1% ten opzichte van 2022. Het maximumpremieloon wordt namelijk herzien naar de mate waarin het minimumloon wordt herzien. Nu het minimumloon is gestegen met 1,81% (juli 2022) en met 10,15% (januari 2023), stijgt het maximumpremieloon navenant mee.


Concreet betekent dit dat u voor werknemers met een loon boven het huidige maximumpremieloon € 59.706 (2022) in 2023 mogelijk € 1.600 extra premie gaat betalen voor de werknemersverzekeringen en Zvw. Dit aspect heeft naar onze mening in de parlementaire behandeling niet de aandacht gekregen die het verdient.


Tot slot

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, neem dan gerust contact op met één van onze LH/WNT specialisten Remco Bosma of Marjon van Ginhoven

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen