Belastingdienst stuurt brief aan alle overheidswerkgevers

31 oktober 2023

De Belastingdienst heeft twee fouten ontdekt, waardoor overheidswerkgevers die zogenoemde werkgeverbetalingen namens het UWV doorbetalen, mogelijk jaren (2018 tot heden) te veel premies werknemersverzekeringen hebben betaald. Hierover heeft de Belastingdienst een brief gestuurd naar alle overheidswerkgevers. In dit artikel informeren wij u verder.

Omdat de Belastingdienst niet zelf kan achterhalen welke overheidswerkgevers te veel premies hebben betaald, is besloten alle overheidswerkgevers een brief te sturen. Het is aan u om na te gaan in hoeverre de twee fouten ook in uw situatie hebben plaatsgevonden in de periode 2018 tot heden. Dit betekent mogelijk een behoorlijke administratieve klus voor -met name- de personeels- en salarisadministratie.

Wanneer hebt u (mogelijk) te veel premies betaald?

In de brief die de Belastingdienst naar alle overheidswerkgevers heeft gestuurd, wordt uitgelegd in welke twee situaties waarin u als overheidswerkgever mogelijk te veel premies werknemersverzekeringen hebt betaald. Het is even puzzelen om uit te zoeken wanneer deze brief nu wel en wanneer deze niet van toepassing is. De brief is op u van toepassing indien:

  1. U premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) of premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) betaalt over een uitkering van het UWV die het UWV heeft doorbetaald aan u als overheidswerkgever. Overheidswerkgevers hoeven over deze doorbetaalde uitkeringen namelijk alleen de hoge premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) te betalen en (dus) niet de premie Ufo of premie Awf.
  2. De Belastingdienst de uitkeringen van het UWV die overheidswerkgevers hebben doorbetaald aan een overheidswerknemer, onterecht niet heeft meegenomen bij het berekenen van het gedifferentieerde premiepercentage Whk. Daardoor heeft de Belastingdienst mogelijk het gedifferentieerde premiepercentage Whk onjuist vastgesteld.

Wanneer is de brief niet op u van toepassing?

In het algemeen geldt dat de brief niet op u van toepassing is indien u als werkgever:

  • In 2018 of later geen uitkeringen van het UWV doorbetaalt aan uw (overheids)werknemer.
  • Eigenrisicodrager bent voor de ZW (Ziektewet) of WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en u zelf een ZW- of WGA-uitkering aan een overheidswerknemer betaalt. En u over deze uitkeringen de premie Awf heeft afgedragen.

NB. Bent u eigenrisicodrager voor de ZW of WGA en hebt u voor de WAZO (Wet Arbeid en Zorg) of WW (Werkloosheidswet) een uitkering van het UWV doorbetaald aan een overheidswerknemer? Dan is deze brief weer wél voor u bedoeld.

Wat moet u doen?

Wij adviseren u te onderzoeken of de genoemde fouten in de brief ook bij uw organisatie voorkomen. Indien dit het geval is, dan kunt u ten aanzien van eerdergenoemde fout 1 correctieberichten indienen voor het jaar 2023. Voor de jaren 2018-2022 mag u geen correctieberichten insturen, maar dient u om een teruggaaf te verzoeken.

Als uit uw onderzoek blijkt dat eerdergenoemde fout 2 op u van toepassing is, dan is het gedifferentieerde premiepercentage Whk mogelijk te hoog vastgesteld. U kunt dan om een nieuwe Whk beschikking verzoeken met (mogelijk) een lagere premie. De Belastingdienst verstuurt per kalenderjaar een nieuwe beschikking en betaalt u vervolgens de te veel betaalde premies Whk terug.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij kunnen ons voorstellen dat bovenstaande (technische) uitleg vragen oproept. Wij kunnen u desgewenst nader ondersteunen bij de uitvoering van de beoordeling en het onderbouwen van de verzoekschrift(en) naar de Belastingdienst.

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onze loonheffingen specialisten Marjon van Ginhoven of Remco Bosma. of uw vaste aanspreekpunt. 

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *