Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

31 oktober 2023

Op 1 januari 2024 treedt de inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting in werking voor dividenden die ontvangen worden door niet aan vennootschapsbelasting (Vpb) onderworpen rechtspersonen. Dit is vooral aan de orde voor gemeenten en provincies, maar ook voor verbonden partijen die dividend uitkeren aan gemeenten en provincies. Momenteel geldt er nog geen vrijstelling en moeten gemeenten en provincies achteraf om teruggaaf van dividendbelasting vragen. Voor toepassing van deze inhoudingsvrijstelling is wel een zogeheten kwalificatiebeschikking nodig.

Inhoudingsvrijstelling

Om de administratieve lasten te verminderen en de efficiëntie van het belastingstelsel te verbeteren wordt per 1 januari 2024 een inhoudingsvrijstelling geïntroduceerd voor dividenden die worden uitgekeerd aan niet aan de heffing van vennootschapsbelasting (Vpb) onderworpen rechtspersonen, denk hierbij aan onbelaste (delen van) publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals gemeenten en provincies.

Omdat de door gemeenten en provincies ontvangen dividenden veelal niet toerekenbaar zijn aan haar Vpb-belaste ondernemingsactiviteiten, hebben zij vaak geen mogelijkheid om de ingehouden dividendbelasting te verrekenen met de verschuldigde Vpb. Voor deze groep opbrengstgerechtigden kent de wet momenteel een teruggaafmogelijkheid. Met de introductie van de inhoudingsvrijstelling hoeft in dit soort situaties geen dividendbelasting meer te worden ingehouden en afgedragen. Daardoor is ook geen verzoek tot teruggaaf meer nodig. Hierdoor wordt het liquiditeitsnadeel voor gemeenten en provincies weggenomen en wordt het onnodig rondpompen van geld voorkomen.

Kwalificatiebeschikking vereist

Om van de nieuwe inhoudingsvrijstelling gebruik te maken moet een “kwalificatiebeschikking” worden afgegeven. Dit is een voor bezwaar vatbare beschikking waarin de inspecteur vaststelt dat de opbrengstgerechtigde aan de gestelde voorwaarden voor inhoudingsvrijstelling voldoet. De beschikking wordt in principe voor vier jaar afgegeven, maar kan eerder worden ingetrokken indien de ontvanger van de dividenden niet langer aan de voorwaarden voldoet. Indien de opbrengstgerechtigde weet of redelijkerwijs vermoedt dat hij niet meer aan de voorwaarden voldoet, moet hij de inspecteur hiervan op de hoogte stellen voordat er weer opbrengsten ter beschikking worden gesteld die onder deze regeling vallen.

Administratieve eisen

Wat betreft de administratieve eisen, moet de inhoudingsplichtige op het moment dat de dividenden beschikbaar worden gesteld, over een kopie van de kwalificatiebeschikking in zijn administratie beschikken om gebruik te maken van de inhoudingsvrijstelling. Bovendien moet de inhoudingsplichtige bij het doen van dividendbelastingaangifte een overzicht van de opbrengsten verstrekken ten aanzien van degenen waarbij de vrijstelling wordt toegepast inclusief naam en identificatiegegevens (NAW gegevens) van de opbrengstgerechtigden. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot verzuimboetes.

Dividend uitkeren

Voor verbonden partijen die dividend uitkeren aan bijvoorbeeld een gemeente of een provincie is het dus van belang dat zij de ontvanger vragen om de kwalificatiebeschikking. Ook moeten zij dus melding bij de Belastingdienst maken dat zij dividend uitkeren. Dit zal met name van belang zijn voor commerciële gemeentelijke sportbedrijven.

Inhoudingsvrijstelling is optioneel

Het is ook het vermelden waard dat de bestaande regeling voor belastingteruggaven onveranderd blijft bestaan. De betrokken partijen hebben dus de mogelijkheid om te kiezen tussen het gebruik van de nieuwe vrijstelling en het aanvragen van teruggaven van belastingen. Houd er echter rekening mee dat teruggaafverzoeken alleen via digitale kanalen kunnen worden ingediend. Dat geldt naar verwachting ook voor de aanvraag van de kwalificatiebeschikking. Hoe deze aanvraag exact wordt vormgegeven, moet nog blijken. Er is reeds een website beschikbaar, echter is het nog niet mogelijk om de kwalificatiebeschikking aan te vragen.

Meer weten?

Neem contact op met één van onze Vpb-specialisten Arjan Nijboer of Dido Westrik

Arjan Nijboer
Specialist Vennootschapsbelasting
Expert DHT/TCF en lokale heffingen
Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen