Beklinkerd parkeerterrein met hier en daar groenstroken bebouwde grond

8 september 2022

De afgelopen jaren is er veel rechtspraak gepubliceerd over de kwalificatie bouwterrein of bebouwde grond voor de btw. 

 

Gerechtshof Den Haag heeft vorig jaar geoordeeld dat grond waarop zich een gedeeltelijk gesloopt gebouw bevindt of waarin nog een bouwconstructie aanwezig is, bijvoorbeeld een fundering, muren of restanten daarvan, voor de btw-heffing nog steeds bebouwde grond vormt.

 

Maar ook recentelijk is hierover jurisprudentie verschenen. Zo heeft de Rechtbank een oordeel gegeven over een beklinkerd parkeerterrein met groenstroken. Moet dit kwalificeren als een bouwterrein of bebouwde grond?

 

Welke regels gelden ook al weer?

 

De levering van onroerende zaken is opgenomen in artikel 11, lid 1, onder a, Wet op de Omzetbelasting. In beginsel is de levering van een onroerende zaak vrijgesteld van btw. Een uitzondering hierop vormt de levering van een gebouw of een gedeelte van een gebouw vóór, op of uiterlijk twee jaren na het tijdstip van ingebruikneming, en de levering van een bouwterrein. Wat onder een bouwterrein moet worden verstaan is beschreven in de Wet op de Omzetbelasting. Onder bouwterrein wordt verstaan: onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met één of meer gebouwen.

 

Is een beklinkerd terrein met groenstroken bouwterrein of bebouwde grond?

 

De Rechtbank heeft recent een oordeel gegeven of een beklinkerd terrein met groenstroken als bouwterrein of bebouwde grond moet kwalificeren. 

 

Wat was de feitelijke situatie? Het parkeerterrein bestond uit klinkers omzoomd met stoepranden. Op de parkeerplaatsen waren ook betonnen aanrijdblokken geplaatst. Het perceel bestond ongeveer uit 80% beklinkerd parkeerterrein. Daarnaast bevatte het perceel een in beton verankerde fietsenstalling en hier en daar enkele groenstroken. Naar het oordeel van de Rechtbank is het perceel hiermee volledig aan te merken als bebouwde grond.

 

De Rechtbank stelt dat een ruimte uitleg aan het begrip ‘’bouwwerk’’ toegekend moet worden. Wat met zich mee brengt dat wegen, parkeerplaatsen, straten, pleinen en trottoirs die zijn vervaardigd met niet-natuurlijke materialen, als gebouw moeten worden aangemerkt. Onder andere het leggen van klinkers omvat meer dan het enkel neergeleggen ervan. De ondergrond dient immers te worden bewerkt en er dient eventueel rekening te worden gehouden met afwatering. De klinkerbestrating kan volgens de Rechtbank niet eenvoudig worden verwijderd en verwijdering breng met zich mee dat het parkeerterrein als zodanig niet meer bestaat. Een beklinkerd parkeerterrein met hier en daar een aantal groenstroken moet dus worden aangemerkt als bebouwde grond. Een aandachtspunt is dat wel gekeken moet worden naar de verhouding van de groenstroken ten opzichte van het beklinkerde parkeerterrein.

 

Dit vraagstuk komt veel voor in de praktijk

 

Zoals u uit bovengenoemde casus kunt afleiden zijn de feiten en omstandigheden cruciaal in een dergelijke situatie. Het is dan ook van belang om deze goed in kaart te brengen voor de levering van de onroerende zaak. Hierdoor kunnen discussies met de belastingdienst worden voorkomen.

 

Meer weten?

 

In onze praktijk komen wij regelmatig vragen tegen over het onderscheid bouwterrein en bebouwde grond. Wij hebben ruime ervaring met deze problematiek en helpen u hierin graag verder. Wilt u meer weten over de gevolgen of wilt u weten wat dit voor uw organisatie in de praktijk betekent? Aarzel dan niet contact op te nemen met Nikita Brameijer  of 06-219 34 361

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *