Ter beschikking stellen van personeel; actualisering van het Besluit en nadere rechtspraak

8 september 2022

Op 5 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën het Besluit ‘Ter beschikking stellen van personeel’ geactualiseerd. Als hoofdregel geldt dat het ter beschikking stellen van personeel met btw is belast. In dit Besluit geeft de staatssecretaris hier duiding aan en onder welke voorwaarden personeel zonder btw ter beschikking kan worden gesteld. Met name voor het onderwijs, de zorg en de sociaal-culturele sector vinden er een aantal aanscherpingen plaats omtrent de terbeschikkingstelling van personeel.

 

De terbeschikkingstelling moet aan strenge voorwaarden voldoen om het vrij van btw-heffing te laten plaatsvinden. Voor een terbeschikkingstelling in het kader van het onderwijs dient de uitlener bijvoorbeeld voor zijn hoofdprestatie de onderwijsvrijstelling te kunnen toepassen. In een recente uitspraak van de Rechtbank is op deze eis nader ingegaan. De zaak betrof een stichting die diensten aanbood die gericht waren op het inzetten van docenten op basisscholen. In eerste instantie lijkt het alsof er aan de voorwaarden, zoals neergelegd in het besluit, wordt voldaan. Het lesgeven door docenten valt immers onder de onderwijsvrijstelling in de Wet op de Omzetbelasting. Echter ligt dit in deze casus toch anders.

 

Welke regels gelden er ook alweer?

 

Het ter beschikking stellen van personeel is in beginsel een belaste prestatie voor de btw. In het Besluit van 5 juli 2022 keurt de Staatssecretaris voor verschillende sectoren echter onder voorwaarden goed dat btw-heffing bij de terbeschikkingstelling van personeel achterwege kan blijven, bijvoorbeeld in de onderwijssector.

 

De dienst ‘het verzorgen van onderwijs’ is op grond van de Wet op de Omzetbelasting vrijgesteld van btw-heffing. Het tegen vergoeding ter beschikking stellen van personeel in de onderwijssector kan door de vrijstelling onder bepaalde voorwaarden ook buiten de btw-heffing blijven. Zo is de niet structurele terbeschikkingstelling van onderwijzend personeel vrijgesteld van btw indien het een nauw met het verzorgen van onderwijs samenhangende prestatie is. Volgens de voorwaarden in het Besluit dient de uitlener dan onder andere de onderwijsvrijstelling voor zijn hoofdprestaties te kunnen toepassen en de terbeschikkingstelling van het personeelslid dient onmisbaar te zijn voor het verrichten van de vrijstelde prestaties zoals geformuleerd in de onderwijsvrijstelling van de Wet op de Omzetbelasting. Daarnaast geldt voor de inlener dat het personeelslid ingezet moet worden voor prestaties als bedoeld in artikel 11, lid 1, onder o, van de Wet op de Omzetbelasting.

 

 

Wat oordeelde de Rechtbank in een recente casus?

 

Tussen partijen was in geschil of de diensten (het ter beschikking stellen van personeel) door een stichting ook kwalificeren als het verzorgen van onderwijs. In geschil was niet dat de docenten die door de stichting worden ingezet onderwijs verzorgen en dat zij dit onderwijs verzorgen op scholen die vallen onder de onderwijsvrijstelling.

 

De Rechtbank oordeelt dat de docenten ten opzichte van de stichting juridisch in een verhouding van ondergeschiktheid staan. Zij verrichten de werkzaamheden niet zelfstandig, maar door tussenkomst van de stichting. Volgens de Rechtbank zijn daarom de aard van de diensten van de stichting van belang en niet die van de docenten, de werknemers van de stichting.

 

Volgens de Rechtbank betreft de aard van de werkzaamheden van de stichting het ter beschikking stellen van personeel en niet het verzorgen van onderwijs. Om de terbeschikkingstelling zonder btw-heffing te laten plaatsvinden moet immers de hoofdprestatie van de uitlener het verzorgen van onderwijs zijn. Volgens de Rechtbank is dat hier niet het geval, de hoofdprestatie van de stichting is het ter beschikking stellen van personeel. De detacheringen vormen aldus een btw-belaste prestatie en vallen niet onder de onderwijsvrijstelling.

 

Het is dan ook van belang dat er goed gekeken wordt naar de hoofdprestaties van de uitlener. Bestaat de hoofdprestatie uit het verzorgen van onderwijs of is er enkel sprake van het ter beschikking stellen van personeel? Dit is een belangrijk onderscheid wat gemaakt dient te worden en niet eenvoudig uit het Besluit op te maken is.

 

Wat betekent dit voor de praktijk?

 

 Als er detacheringen plaatsvinden binnen uw organisatie adviseren wij om de bestaande detacheringsovereenkomsten te toetsen aan de voorwaarden zoals neergelegd in het Besluit en daarbij ook de relevante jurisprudentie in acht te nemen. Bij twijfel adviseren wij u om contact op te nemen met uw fiscaal adviseur.

 

Meer weten?

 

Wij hebben meerdere casussen gehad als deze en helpen u graag verder hierin.
Wilt u meer weten over de gevolgen of wilt u weten wat dit voor uw organisatie in de praktijk betekent? Aarzel dan niet contact op te nemen met Nikita Brameijer  of 06-219 34 361

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen