Amsterdam neemt contracten met zzp’ers onder de loep

9 juni 2021

In diverse artikelen op internet verschenen recent berichten waarin werd aangegeven dat onrust bestaat bij zzp’ers die worden ingehuurd bij de gemeente Amsterdam. In dit artikel leest u hier meer over.

Er zijn (weer) ontwikkelingen met betrekking tot de Wet DBA en de Wet DBA die ook van invloed (kunnen) zijn op uw organisatie. Lees hier verder en bepaal uw vervolgstappen. 

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) gaat in essentie om de vraag wanneer sprake is van een werknemer met een arbeidsovereenkomst of een zzp’er (opdrachtnemer) met een overeenkomst van opdracht. In de praktijk kan het, zoals u weet uit eerdere nieuwsberichten, zeer lastig zijn om dit onderscheid te maken.

Ontwikkelingen Wet DBA

De afgelopen periode zijn er weer de nodige noemenswaardige ontwikkelingen te melden in het ‘’Wet DBA dossier’’, waaronder:

  • Een nieuwsbericht op Zipconomy waarin valt te lezen dat de gemeente Amsterdam lopende opdrachten met zzp’ers voor 1 oktober onder de loep gaat nemen. Hierbij gaat de gemeente middels de webmodule de contracten herbeoordelen om te onderzoeken of er echt sprake is van een opdracht en of de zzp’er niet onder leiding en toezicht van de gemeente werkt. En als dat niet het geval is, dan wordt met de zzp’er gekeken naar de ‘best mogelijke oplossing’. Tevens valt in dit artikel te lezen dat opdrachten niet langer dan 1 jaar mogen duren. 
  • Een ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad (SER) waarin onder meer wordt gesproken over het (verder) beperken van fiscale voordelen voor zelfstandigen, het aantrekkelijker maken van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een tarief onder het maximumdagloon (€ 30 / € 35) .
  • Uitspraken van de Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief tijdens de stakeholdersbijeenkomst Werken als Zelfstandige van vorige week ten aanzien van de webmodule, waarin hij het volgende aangaf: “Ik heb hier toch de meeste hoop op de webmodule. Omdat die webmodule uiteindelijk het enige instrument is dat we in handen hebben en dat een nieuw kabinet – in potentie – zou kunnen gaan gebruiken om te handhaven. ‘’

Daarnaast brengen wij u in herinnering dat het handhavingsmoratorium, waarin de Belastingdienst geen naheffingsaanslagen en boetes oplegt, vooralsnog vervalt per 1 oktober 2021.

Wij stellen dan ook vast dat de Wet DBA en het ‘’dienstbetrekkingen vraagstuk’’ (weer) zeer actueel is en adviseren u waar (nog) nodig actie te ondernemen om volledig in control te komen op dit dossier. 

Ook in het kader van (doorontwikkeling) horizontaal toezicht (DHT) is de Wet DBA (lees: de inhuur van derden door uw organisatie) in de regel een zo te noemen key risk dat onderdeel uitmaakt van uw risicomatrix en tax control framework (TCF). Dat betekent dat u moet kunnen aantonen voldoende beheersmaatregelen te treffen om het risico op een bestaan van een (fictieve) dienstbetrekking bij inhuur zoveel mogelijk te beperken. Hoe u dit doet, dient u vast te leggen in uw beleid en procesbeschrijving alsook hoe u hier toezicht op houdt en controle op uitoefent.

Heeft u onvoldoende tijd of specialistische kennis in huis om richting 1 oktober dit jaar of in het kader van een DHT-traject in control te komen op uw externe inhuur proces, wij kunnen u hierbij op diverse manieren ondersteunen. We hebben al meerdere overheidsorganisaties bijgestaan bij het beschrijven, inrichten en toezicht houden op het inhuurproces om risico’s bij inhuur zoveel als mogelijk te beheersen. Waarbij één van onze klanten inmiddels een DHT-convenant heeft kunnen afsluiten. We kunnen u op verschillende manieren hulp bieden om op dit onderwerp in control te komen, zoals bijvoorbeeld:

  1. Organiseren van strategische workshopsessies waarin onder deskundige begeleiding wij gezamenlijk een risicomatrix opstellen van het huidige inhuurproces (self-assesment en risicoanalyse). En we vervolgens gezamenlijk een actiepuntenlijst opstellen om de beheersmaatregelen verder te optimaliseren (plan van aanpak);
  2. Sparringpartner en/of adviseur voor deelvragen;
  3. Deelnemen aan werkgroep voor de externe inhuur en/of begeleiden van interne projectgroep; 
  4. (mede) Opstellen beleid, regelingen, procesbeschrijving en controles op uitvoering in de praktijk;
  5.  Uitvoeren van een CAB-conforme steekproef op de inhuur (voor zowel loonheffingen als de btw).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen