Update: inhuur zelfstandigen en Wet DBA

25 april 2023

Het Kabinet werkt aan nieuwe wetgeving om het voor opdrachtnemer en opdrachtgevers duidelijker te maken wanneer er sprake is van een overeenkomst van opdracht of een dienstbetrekking. Ook heeft de Hoge Raad onlangs een relevant arrest gewezen in de ‘’Deliveroo casus’’. In dit artikel informeren wij u over de laatste stand van zaken in dit dossier.

Eerder dit jaar informeerden wij u over de voortgang met betrekking tot de wetgeving inzake de inhuur van zelfstandigen (zzp’ers). Vanuit fiscale optiek is het van belang om zeker te weten dat u een overeenkomst van opdracht aangaat met een zelfstandige en dat deze niet achteraf kwalificeert als arbeidsovereenkomst. In dat laatste geval bent u namelijk inhoudingsplicht voor de loonheffingen en bent u ook premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Tevens zijn dan arbeidsrechtelijke aspecten van toepassing zoals loondoorbetaling bij ziekte, regels omtrent transitievergoeding etc. In dit artikel informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op dit onderwerp.

Arrest Hoge Raad inzake Deliveroo

Op 24 maart jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen over de vraag of de maaltijdbezorgers van Deliveroo in Nederland werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. 

De Hoge Raad bevestigt het eerdere oordeel van het Hof: de Deliveroo-bezorgers waren werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en niet op basis van een overeenkomst van opdracht. 

De praktijk keek met belangstelling uit naar deze uitspraak en dan met name of de Hoge Raad een nadere invulling zou geven aan het begrip ‘in dienst van’ met de inbedding van het werk in de organisatie van degene voor wie de werkzaamheden worden verricht en of er aanleiding is voor het gebruik van een rechtsvermoeden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

De Hoge Raad heeft echter geen nieuwe richtlijnen gegeven met als argument dat dit vraagstuk de aandacht heeft van de Nederlandse en Europese wetgever. Wat dat betreft ligt de bal bij het Kabinet.

Kamerbrief voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket

Op 3 april jl. heeft het Kabinet de Kamer geïnformeerd over de (samenhangende) maatregelen voor de arbeidsmarkt, die het Kabinet nader wil uitwerken. Deze maatregelen zien onder meer op het vraagstuk omtrent de inhuur van zelfstandigen (zzp’ers). Enkele (voorgenomen) maatregelen die wij in dit verband kort willen noemen zijn:

  1. Eén van de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is de gezagsverhouding. Deze open norm zal nader worden uitgewerkt. Het Kabinet denkt aan drie hoofdelementen:
    • Materiële ondergeschiktheid (toezicht, instructies etc.);
    • De organisatorische inbedding van het werk;
    • En als contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst – zelfstandig ondernemerschap binnen de betreffende arbeidsrelatie.
  2. Het Kabinet denkt aan een zogenaamd ‘civielrechtelijk rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst’, gekoppeld aan een uurtarief. De tariefgrens hiervan wordt nog nader bepaald (er gaan geruchten dat dit tarief mogelijk tussen de 30 en 35 euro komt te liggen).
  3. Het kabinet heeft de ambitie de handhaving op korte termijn te versterken en te verbeteren en uiterlijk op 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium volledig op te heffen. In de tussentijd zal de Belastingdienst meer capaciteit inzetten binnen de kaders van het handhavingsmoratorium.

Let op: deze maatregelen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en moeten nog nader worden uitgewerkt. Het voornemen van het Kabinet is om de wetgeving rond de zomer in internetconsultatie te brengen, zodat het wetgevingstraject richting Tweede Kamer in 2024 kan worden gestart.

Belang voor de praktijk

De laatste ontwikkelingen maken duidelijk dat u als organisatie aan de slag moet met uw inhuurbeleid. Door nu alvast voor te sorteren op de aankomende nieuwe werkelijkheid en het vervallen van het handhavingsmoratorium, kunt u tijdig fiscaal en civielrechtelijk in control komen of blijven en risico’s zoveel als mogelijk borgen. Wij kunnen u hierbij desgewenst ondersteunen.

Ook in het kader van doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT) adviseren wij u rekening te houden met bovenstaande ontwikkelingen. Immers, de inhuur van zelfstandigen is in veel gevallen een zo te noemen key risk voor de loonheffingen, waardoor u ook richting de Belastingdienst moet kunnen aantonen dat u dit dossier (binnen afzienbare tijd) voldoende beheerst.

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt: Remco Bosma of Marjon van Ginhoven.

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *