Update: Vervolg onderzoek pkv no cure no pay

1 juni 2021

Eerder hebben wij jullie geïnformeerd over het door het WODC gepubliceerde onderzoek ‘Van beroep in bezwaar, Werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM’. Op 3 mei jl. is aangekondigd dat er een vervolgonderzoek komt naar de bezwaarafhandeling bij de WOZ. In dit artikel vertellen wij u meer.

Onderzoek WODC

Het WODC heeft op 12 februari jl. een onderzoek gepresenteerd naar de werkwijze en het verdienmodel van no cure no pay bedrijven met betrekking tot de WOZ en BPM. De uitkomst van het onderzoek was dat er voor de WOZ geen definitieve conclusie te trekken valt. Het WODC gaf aan dat er te veel verschillen zijn in soorten no cure no pay bureaus en de mate van dienstverlening. Er is op internet en (vak)literatuur veel aandacht besteed aan de conclusies van het rapport. Vaak ook met een kritische ondertoon.

Vervolgonderzoek

Op 3 mei jl. heeft de rijksoverheid op haar website gepubliceerd dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Justitie en Veiligheid samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vervolgonderzoek gaan doen naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren.

De rijksoverheid zegt hierover het volgende: “Het WODC-rapport dat op 12 februari door de minister voor Rechtsbescherming, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, aan de Tweede Kamer is aangeboden, laat zien dat er sterke verschillen bestaan tussen bedrijven die zich bezighouden met bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Er is daarom behoefte om nog iets dieper te bekijken wat er aan de hand is. Ook wordt onderzocht welke ondersteuning gemeenten nodig hebben om hun WOZ-processen te optimaliseren.” Zodra wij hierover meer informatie ontvangen, stellen wij u op de hoogte.

Fiscaliade en dienstverlening proceskostenvergoeding

Fiscaliade houdt zich ook intensief bezig met de problematiek van kostenvergoedingen. In de praktijk zien wij oplopende lasten die een gemeente heeft als gevolg van een stijging van het aantal bezwaarschriften door gemachtigden. Er wordt steeds meer inzet gevraagd vanuit de organisatie voor de afhandeling van bezwaren wat weer leidt tot oplopende kostenvergoedingen. Hierbij is er steeds meer aandacht voor de uitdagingen waarvoor een gemeente komt te staan op juridisch en taxatietechnisch vlak wanneer er wordt ‘gejaagd op proceskostenvergoeding’. 


Wij zijn van mening dat elke gemeente zelf regie kan nemen om hun maatregelen te kunnen optimaliseren ter verlaging van proceskostenvergoedingen. Dit vereist wel inzicht; 

  1. in de motieven van belanghebbenden om partijen in te schakelen, 
  2. inzicht in de toepassing van data; en 
  3. inzicht in de werkwijze en communicatie van de eigen organisatie. 


In opdracht van gemeenten voert Fiscaliade onder andere onderzoek uit om dit vereiste inzicht te verkrijgen. Door concreet te toetsen welke maatregelen er zijn en welke invloed deze maatregelen hebben op de proceskostenvergoedingen ontstaat inzicht in de grondslagen voor proceskostenvergoedingen. Wij doen dit vanzelfsprekend met fiscaal-inhoudelijke vakspecialisten, maar tevens met specialisten organisatiekunde omdat inhoud, proces en de inzet van medewerkers zo integraal met elkaar verbonden zijn. Met concreet inzicht in de werking van de maatregelen en inzicht in de effectiviteit van de reeds gehanteerde maatregelen zijn we in staat om met de gemeenten verdere optimalisaties door voeren om de proceskostenvergoedingen verder te beperken. 

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig hoe Fiscaliade deze werkwijze aanpakt? Neemt u dan contact op met onze WOZ en lokale heffingen specialist Olga Menger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen