Per 1 juli 2021 geldt de nieuwe cao voor beschut werk (cao code 8108)

25 augustus 2021

Met ingang van 1 juli 2021 is er na lang onderhandelen een standaard cao overeengekomen voor beschut werk, de cao ‘Aan de Slag’. Een standaard cao wil zeggen dat het niet is toegestaan hiervan af te wijken (tenzij dit op bepaalde onderdelen uitdrukkelijk is toegestaan). 

Deze cao geldt speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij een werkgever in de zin van deze cao. Dit zijn Publieke organisaties belast met de uitvoering van de Participatiewet en die als hoofddoelstelling hebben:

 • het bieden of organiseren van arbeidsplaatsen en/of leerwerkplaatsen voor de (re)integratie van personen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt, met het oog op het verwerven van een (duurzaam) economisch zelfstandige positie en/of 
 • die in het kader van de bevordering van de participatie op de arbeidsmarkt, werknemers ter beschikking kunnen stellen.

Welke organisatie is werkgever en wanneer ben je werknemer voor deze cao?

Werkgevers volgens de werkingssfeer van deze cao zijn:

 • Gemeenten en gemeentelijke onderdelen/diensten (met als doel het begeleiden van mensen naar regulier werk); 
 • Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten (met als doel het begeleiden van mensen naar regulier werk) op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr); 
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen (met als doel het begeleiden van mensen naar regulier werk) waar in geval van rechtspersonen met aandeelhouders ten minste de helft (50% of meer) van de aandelen toebehoort aan een of meerdere gemeenten, óf in geval van rechtspersonen zonder aandeelhouders de bestuurlijke zeggenschap binnen de rechtspersoon in overwegende mate bij gemeentelijke bestuursters ligt dan wel bij de door de gemeenten aangewezen of voorgedragen bestuurders van de rechtspersoon.

Cao Aan de Slag geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die:

 • niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen;
 • met behulp van subsidie werken (loonkostensubsidie) of werken in een veilige, aangepaste omgeving (beschut werk);
 • in dienst zijn bij een (onderdeel van een) gemeente, gemeenschappelijke regeling of andere publieke organisatie die belast is met de uitvoering van de Participatiewet. (Dat is de wet die ervoor moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.) Die organisaties hebben als doel mensen te begeleiden naar een reguliere baan, eventueel via detachering;
 • in het doelgroepregister banenafspraak zijn opgenomen. Daarin staan de mensen die vallen onder de afspraak die het kabinet en werkgevers hebben gemaakt om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Goed opletten bij in dienst treden bij een gemeente

Wanneer een werknemer reguliere werkzaamheden gaat verrichten bij een gemeente (bijvoorbeeld bij facilitaire zaken), en bij de gemeente in dienst treedt, dan geldt de cao-gemeenten en is niet langer de (doorstroom) cao Aan de slag van toepassing. Treedt deze werknemer in dienst bij het onderdeel van de gemeente dat onder de definitie van werkgever valt volgens deze cao, die vervolgens deze medewerker detacheert naar (facilitaire zaken als voorbeeld) dan geldt de cao Aan de slag wel.

Meest in het oog springende arbeidsvoorwaarden in deze

De cao regelt kort samengevat de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Werkweek van 37 uur. Paste u voor inwerking treden van deze cao een werkweek van 36 uur of meer dan 37 uur toe? Controleer goed hoe dit doorwerkt in het aantal verloonde uren in uw aangifte loonheffingen en het LIV;
 • Met ingang van 1 juli heeft de werknemer die op 6 kilometer of meer van het werk woont, recht op een reiskostenvergoeding van € 0,10 kilometer tot een maximum van 30 kilometer enkele reis;
 • Medewerkers bouwen vanaf 18 jaar pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)integratie (PWRI) waarbij is afgesproken dat de werknemers 30% van de premie betalen en werkgevers 70%;
 • Op verzoek van de werknemer bent u gehouden voor 50% mee te dragen in de kosten van de vakbondscontributie;
 • Een werknemer heeft bij een fulltime dienstverband recht op 148 uur wettelijk verlof en 37 uur bovenwettelijk verlof;
 • Een medewerker die vanuit de beschut werksituatie in dienst treedt bij een reguliere werkgever, en buiten zijn schuld om binnen 24 maanden wordt ontslagen of het contract niet wordt verlengd, heeft onder voorwaarde een terugkeergarantie naar de oorspronkelijke werkgever;
 • Er wordt een opleidingsprogramma opgesteld samen met SBCM (Kenniscentrum en arbeidsmarkt & opleidingsfonds voor de sociale werkgelegenheid).

Indien de werkgever een overgangsregeling treft met betrekking tot de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden aan deze cao, dan mag in de overgangsregeling, voor werknemers in positieve zin, van deze cao worden afgeweken. 

Welke cao code moet vermeld worden in de aangifte loonheffingen?

Deze cao is nog niet opgenomen in de cao codelijst van de Belastingdienst. Het CBS heeft voor dit jaar (2021) een tijdelijke cao code beschikbaar gesteld. Deze cao code is 8108 en dient u te vermelden in de aangifte loonheffingen. Het kan zijn dat bij de definitieve vaststelling van de cao code voor volgend jaar (2022) een andere cao code gaat gelden. Wij zullen u hierover op de hoogte houden als dat gebeurt, zodat u dit tijdig kunt aanpassen.

Neem gerust contact op als u wilt weten wat de gevolgen zijn voor uw organisatie voor de loonheffingen van het invoeren van deze nieuwe cao. Met onze jarenlange inzet op fiscale vraagstukken in de publieke sector en ook kennis van de WSW en participatiewet en toegankelijke advisering zijn wij de expert voor deze vraagstukken. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen