Actualiteiten rioolheffing

10 februari 2023

Overheadkosten; bij de toegerekende kosten moeten de comptabiliteitsvoorschriften in acht worden genomen  

Een gemeente heeft bij het vaststellen van de overheidskosten de comptabiliteitsvoorschriften van de BBV gevolgd. Hierover oordeelt het Hof in onderhavige procedure: Het BBV verplicht de gemeenten om de begrotingsposten (taakvelden) zonder overheadkosten te ramen. De overheadkosten moet afzonderlijk worden verzameld op taakveld 0.4. Vervolgens kunnen deze kostenposten worden verdeeld over de taakvelden. Omdat het overheadkosten zijn, is geen afzonderlijke toets meer nodig is of deze kosten meer dan zijdelings zijn toe te rekenen aan de directe lasten op het taakveld. De overheadkosten worden naar evenredigheid over alle directe lasten van de begroting verdeeld. Zo hoeft ook niet voor iedere kostenpost te worden beoordeeld of deze meer dan zijdelings is toe te rekenen. Om lastige, omvangrijke en dus veel geld kostende berekeningen te voorkomen, heeft de wetgever juist gekozen voor een vereenvoudiging van de toerekening van de overheadkosten. In de notitie Overhead van de Commissie BBV is vermeld dat gemeenten zelf kunnen kiezen hoe zijn de overheadkosten op een objectieve en evenredige wijze over alle directe lasten verdelen. Dat kan gebeuren aan de hand van een uurtarief of naar het aantal fte’s, maar ook via taakbudgetten. Door middel van de uiteenzetting van de gemeente heeft de gemeente voldaan aan de comptabiliteitsvoorschriften zoals door de Hoge Raad voorgeschreven

Meer weten?

Wilt u meer weten of deze procedure of wilt u meer weten of de fiscale aspecten van de kostenonderbouwing van de rioolheffing? Neemt u dan contact op met: Fiscaliade, afdeling lokale belasting, Olga Menger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen