Nieuwe modelverordeningen beschikbaar voor de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers

6 maart 2024

De arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers zijn net als die van ambtenaren aan veranderingen en ontwikkelingen onderhevig. Ook vinden er jaarlijks aanpassingen plaats ten aanzien van de bezoldiging, toelagen en dergelijke. Het is als organisatie belangrijk om deze ontwikkelingen scherp in de gaten te houden en de fiscale gevolgen in beeld te hebben.

Rechtspositionele regelingen voor politieke ambtsdragers

Voor werknemers van overheidswerkgevers zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld in de arbeidsovereenkomst in combinatie met de cao (gemeenten, waterschappen of rijk) en eigen lokale regelingen (mogelijk vastgelegd in een personeelshandboek).

De arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers zijn opgenomen in de rechtspositionele regelingen (het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers). Ook worden de arbeidsvoorwaarden soms nader uitgelegd in circulaires van het Ministerie van BZK. Ook hierin vinden in beginsel jaarlijks wijzigingen en actualisaties plaats. Het is belangrijk voor een overheidsorganisatie om hier zicht op te hebben en rechtspositioneel juist om te gaan met de bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers en de fiscale gevolgen daarvan juist vast te stellen en te verwerken.

Geactualiseerde modelverordeningen

Onlangs heeft de VNG op haar website geactualiseerde modelverordeningen gepubliceerd.

In deze nieuwe modelverordeningen zijn wijzigingen van de afgelopen jaren in de rechtspositionele regelingen verwerkt, waaronder:

  • De mogelijkheid om onder voorwaarden informatie- en communicatievoorzieningen over te nemen bij aftreden of ontslag van de ambtsdrager;
  • Het declareren van bepaalde kosten zonder bewijsstukken;
  • Het vergoeden van parkeer- en stallingskosten bij een ter beschikking gestelde auto.

De VNG adviseert deze wijzigingen te verwerken in uw lokale verordeningen en regelingen.

Fiscale scan

De arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers die zijn vastgelegd in de rechtspositionele regelingen kunnen ook fiscale gevolgen hebben. Wij merken in de praktijk dat fiscale aspecten helaas niet altijd (tijdig) worden onderkend. Zo schreven wij in de vorige nieuwsbrief al een artikel over beveiligingsmaatregelen aan de woning van decentrale politieke ambtsdrager. 

Indien u aan de slag gaat met de (nieuwe) modelverordening voor politieke ambtsdragers, raden wij u aan tevens na te gaan in hoeverre de volgende thema’s bij u spelen en of u de fiscale aspecten hebt onderkend:

  • Ter beschikking gestelde auto’s;
  • Tijdelijke huisvestingskosten en/of dubbele woonlasten;
  • Ter beschikking gestelde woning(en);
  • Parkeerkosten bij woon-werkverkeer en dienstreizen;
  • Netto ambtskostenvergoedingen en de werkkostenregeling (WKR);
  • Vergoeding van kosten van lidmaatschap van een beroepsvereniging en de WKR;
  • Raads- en commissieleden met en zonder opting-in.

Op basis van onze ervaringen zijn dit namelijk de thema’s waar de fiscale gevolgen door organisaties lang niet altijd worden onderkend en/of juist worden verwerkt.

Wij kunnen u behulpzaam zijn met een scan waarin wij vaststellen in hoeverre u de fiscale aspecten ten aanzien van politieke ambtsdragers op een juiste manier hebt bepaald en verwerkt. Heeft u hier behoefte aan of wilt u eens vrijblijvend sparren? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met één van onze loonheffingen specialisten Marjon van Ginhoven of Remco Bosma. of uw vaste aanspreekpunt voor meer informatie. 

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *