Inhuur of loondienst? Gebruik de checklist

28 augustus 2020

Wel of geen dienstbetrekking bij inhuur zzp-er

Er is sprake van een dienstbetrekking indien een arbeidsrelatie aan de drie voorwaarden voldoet: arbeid, loon en gezag. Als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, is er sprake van loondienst. Als werkgever moet u loonheffingen inhouden en afdragen, bent u premies werknemersverzekeringen en de werkgeversbijdrage Zvw verschuldigd over de betaling. Tevens gelden dan de administratieve verplichtingen voor de loonheffingen (kopie ID-bewijs en opgaaf gegevens voor de loonheffingen) anders is sprake van een anonieme werknemer. Daarnaast loopt u arbeidsrechtelijk ook risico’s zoals cao- en pensioentoepassing, ontslagbescherming en transitievergoeding.

Als één of meer van de drie voorwaarden ontbreekt, is er in de meeste gevallen geen sprake van een dienstbetrekking. Het hanteren van een (model)overeenkomst van opdracht bij het aangaan van de arbeidsrelatie met een zzp’er versterkt het standpunt dat er sprake is van externe inhuur in plaats van loondienst. Toch bestaat ook dan bij het gebruik van de (model)overeenkomst het risico dat fiscaal (en arbeidsrechtelijk) toch sprake is van een dienstbetrekking met de opdrachtnemer. De (model)overeenkomst biedt voor de loonheffingen alleen zekerheid, indien in de praktijk ook daadwerkelijk conform de afspraken in die overeenkomst wordt gewerkt.

Kwalificatie van de arbeidsrelatie en de gezagsverhouding

Om te bepalen of er in een specifieke inhuursituatie fiscaal sprake is van een risico op een dienstbetrekking zijn de feiten en omstandigheden van deze situatie belangrijk. Er zijn verschillende argumenten mogelijk op basis waarvan geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Op basis van de huidige jurisprudentie is onder andere de bedoeling van beide partijen bij het aangaan van de overeenkomst van belang.

Vragen in de Webmodule

Naast de bedoeling van partijen zijn er nog veel andere feiten en omstandigheden die het standpunt dat er sprake is van externe inhuur ondersteunen. Om deze feiten en omstandigheden in een specifieke situatie te kunnen beoordelen, hebben wij een checklist ‘arbeidsrelaties externe inhuur’ opgesteld. 

 

De vragen in onze checklist zijn gebaseerd op de stand van de huidige wet- en regelgeving en de aanwezige jurisprudentie zoals deze op dit moment getest worden in de Webmodule. Aan de hand van de ingevulde antwoorden kunt u ter voorbereiding op de uitgestelde Webmodule beoordelen of er fiscaal een risico is op een dienstbetrekking met de opdrachtnemer.

Mocht uit deze checklist blijken dat fiscaal een risico bestaat op een dienstbetrekking, dan kunt u kijken welke punten u eventueel kunt aanpassen om dit te voorkomen. Indien gewenst kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn en kunnen wij als dat nodig mocht zijn ook een nadere analyse uitvoeren naar de knelpunten die in dit specifieke geval het risico veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld door in te zoomen op de (mogelijke) gezagsverhouding tussen beide partijen.

Checklist ter voorbereiding op de Webmodule

Kortom, onze checklist kan u helpen risico’s over de kwalificatie van een arbeidsrelatie op te sporen en als onderbouwing van het dossier fungeren wanneer de uitkomst is dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarnaast is onze checklist voor u ook interessant, omdat deze als leidraad gebruikt kan worden bij het sluiten van toekomstige (model)overeenkomsten met zzp’ers en u vooraf kunt inschatten wanneer u wel de Webmodule moet invullen om gebruik te kunnen maken van de vrijwaring van de Webmodule.

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen