Hoofdlijnenakkoord – 2024 en 2028 nieuw kabinet: loonheffingen

21 mei 2024

In het hoofdlijnenakkoord zijn een aantal maatregelen opgenomen die van invloed zijn op de loonheffingen. Hieronder zetten wij deze voor u op een rij, waarbij wij uitsluitend ingaan op de voorgestelde maatregelen die van invloed (kunnen) zijn op overheidswerkgevers:

Verminderen van de kosten van het ambtenarenapparaat van de Rijksoverheid (kerndepartementen, externe inhuur Roemernorm en communicatie)

Om de extra uitgaven te dekken, is in het hoofdlijnenakkoord de doestelling opgenomen om de kosten van rijksambtenaren (apparaatsuitgaven) structureel te verminderen met 22%. De 22% is niet willekeurig gekozen, dit is het percentage waarmee het ambtenarenapparaat van de rijksoverheid tussen 2018 en 2022 is gestegen (ca. 25.000 FTE).

Als onderdeel van de nieuwe aanpak worden verder de uitgaven aan externe inhuur rijksbreed verlaagd tot de Roemernorm (10%). Het gaat hier om de kerndepartementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid. Ook worden allereerst de werkzaamheden voor communicatie teruggebracht tot het niveau van 2018. 

Terugdraaien verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Een voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon later dit jaar, wordt door de formerende partijen teruggedraaid. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de minimumloonsverhoging van 1,2% per 1 juli 2024 weggestemd. De middelen die hierdoor vrijvallen worden ingezet om de kosten uit het hoofdlijnenakkoord te dekken.

Nullijn rijksambtenaren voor 1 jaar inclusief politieke ambtsdragers.

Recent is een nieuwe CAO Rijk afgesloten voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025. Onderdeel daarvan is een gemiddelde loonstijging van 9,7%. Deze CAO blijft in stand. Het hoofdlijnenakkoord bepaalt dat vanaf 1 januari 2026 een nullijn gaat gelden voor rijksambtenaren voor de periode van één jaar. Met deze nullijn wordt de loonontwikkeling van rijksambtenaren gematigd. Omdat de CAO Rijk doorwerkt op de lonen van politieke ambtsdragers gaan zij mee in de nullijn. Dit heeft impact op alle politieke ambtsdragers.

Compensatie transitievergoeding beperken tot kleine werkgevers (per 1-7-26)

De compensatie voor werkgevers bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na afloop van de twee jaar loondoorbetalingsplicht) wordt beperkt tot kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers). Werkgevers met 25 of meer werknemers worden niet langer gecompenseerd. Deze voorgenomen maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord leiden tot een stijging van werkgeverslasten voor (vrijwel) alle overheidswerkgevers.

Verhogen hoge en lage AWF-premie hoog met 0,1% per 2026

De premie AWf (premie voor het Werkloosheidsfonds) kent een lage AWf-premie (2,64% in 2024) en een hoge AWf-premie (7,64% in 2024). Welke premie een werkgever moet betalen, wordt per werknemer bepaald en is afhankelijk van het soort arbeidscontract dat is gesloten tussen de werkgever en de werknemer. Om de kosten van extra uitgaven te dekken, bevat het hoofdlijnenakkoord het voorstel om zowel de hoge als de lage AWF-premie per 2026 met 0,1%-punt te verhogen. Dit levert vermoedelijk 245 miljoen euro aan extra inkomsten op.

Overigens betalen overheidswerkgevers in de regel geen AWf premie maar een zogenoemde Ufo premie over het loon van overheidswerknemers. De UFO premie is veel lager dan de AWf premie (0,68% in 2024). Dit heeft er mee te maken dat overheidswerkgevers in de regel eigenrisicodrager zijn voor de WW, wat betekent dat de uitkeringslasten voor rekening van de overheidswerkgever komen. In het hoofdlijnenakkoord wordt de Ufo premie niet genoemd. Wij gaan er -gezien het WW eigenrisicodragerschap- er vooralsnog vanuit, dat de Ufo premie niet (extra) wordt verhoogd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Aarzel dan niet en neem contact op met één van onze loonheffingenspecialisten:

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen