Fiscale optimalisatie en voorbereiding op nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO 2021 – 2022

17 november 2021

Het heeft even geduurd, maar werkgevers (VNG en WSGO) en de vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid en FDO-MHA) hebben op 3 november 2021 een principeakkoord voor een nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties) gesloten. Deze cao’s krijgen een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden en dient nog bekrachtigd te worden door de afzonderlijke besturen. In de praktijk betekent dit dat op zijn vroegst op 27 januari 2022 (de vergadering van het VNG bestuur) de cao’s definitief (kunnen) zijn.

Kortgezegd

Werkgevers en vakbonden willen dat waardering voor gemeentelijke medewerkers tot uiting komt in goede arbeidsvoorwaarden door:   

Te investeren in loon; 

Goede bij de tijd passende onkostenvergoedingen; 

Een goede vakantieregeling en vitaliteitsbeleid.  

Op deze onderdelen wordt dan ook geïnvesteerd in medewerkers. Meer informatie over het gesloten akkoord kunt u hier vinden. De belangrijkste nieuwe en gewijzigde arbeidsvoorwaarden zijn:  

  1. Structurele loonstijgingen: Per 1 december 2021 met 1,5%, en per 1 april 2022 met 2,4%.
  2. Eenmalige uitkering: In totaal € 1.200 (over 2021) voor iedereen die op 3 november 2021 in dienst is. De eenmalige uitkering is naar rato van de arbeidsduur op 3 november 2021. Daarvan is € 300 een corona onkostenvergoeding, € 900 is pensioengevend.
  3. Minimum salaris: Met ingang van 1 januari 2022 krijgt elke medewerker in de gemeentelijke sector een salaris van minimaal € 14 (bruto) per uur. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd met de cao contractloonstijgingen.
  4. Thuiswerkvergoeding: Van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023 ontvangen medewerkers een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag. De thuiswerkvergoeding geldt alleen voor dagen waarop de medewerker volgens afspraak thuis werkt. Ook wordt onderzocht of nieuwe, structurele afspraken op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden inclusief de hoogte van de thuiswerkvergoeding, nodig zijn voor de periode na 2022.
  5. Verlof en vitaliteit: In het kader van duurzame inzetbaarheid krijgen medewerkers vanaf 1 januari 2023 recht op 26 vakantiedagen: 20 wettelijke vakantiedagen en 6 bovenwettelijke vakantiedagen. Met ingang van 2 augustus 2022 kunnen medewerkers ouderschapsverlof flexibeler inzetten. Zij kunnen zelf de duur, spreiding en percentage van de loondoorbetaling vaststellen, waarbij de totale loondoorbetaling de aanspraken in de huidige cao niet overschrijdt.  

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De voorbereiding voor het juist kunnen verwerken van deze nieuwe Cao’s, neemt in de praktijk de nodige tijd in beslag. Wij kunnen u hierbij helpen door met u de mogelijkheden en verschillende opties voor u in beeld te brengen en financiële gevolgen hiervan voor u door te rekenen, zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Waarbij wij tevens met u kunnen meedenken op welke wijze de fiscaliteit ten aanzien van deze nieuwe regelingen geborgd kan worden binnen uw organisatie.   

U kunt daarbij denken aan:

  • De uitkering van € 1.200 is naar rato van de arbeidsduur van het dienstverband. Met inzet van data-analyse kunnen wij u helpen eenvoudig de hoogte van het bedrag voor iedereen te berekenen. Ook kunnen wij u adviseren over de wijze waarop eventuele verrekeningen kunnen plaatsvinden met reeds in 2021 betaalde collectieve bedragen (bruto of netto-verrekeningen). 
  • Hoe worden de vaste thuiswerkvergoeding uitbetaald: op declaratiebasis of als een vaste vergoeding? Hoe kunt u dit administratief het beste inrichten zodat tevens aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan om een gerichte vrijstelling toe te kunnen passen? Hoe zorgt u ervoor dat de combinatie met uit te betalen reiskosten woon-werkverkeer en IKB uitruil juist wordt ingeregeld?
  • Op welke wijze kunnen lokale verlofregeling eventueel worden voortgezet, gewijzigd of worden vervangen? Hoe kunnen de gespaarde bovenwettelijke verlofuren worden ingezet ter ondersteuning van het vitaliteitsbeleid? En hoe borgt u de fiscale kaders?
  • Wat betekent de harmonisering van het bovenwettelijk verlof vanaf 1 januari 2023 voor uw organisatie en hoe kunt u hierop anticiperen of gebruik maken van overgangsrecht?
  • Wat zijn de gevolgen voor het toepassen van de nieuwe waarderingsregels voor aankoop van een vakantie-uur, te weten het salaris en het IKB per uur? Wat past u nu toe en zit hier verschil tussen?   

Neem gerust contact op met onze specialisten loonheffingen

Neem gerust contact op als u wilt weten wat de gevolgen zijn voor uw organisatie van deze nieuwe cao. Met onze jarenlange inzet op fiscale vraagstukken in de publieke sector en daarmee specifieke kennis van de Cao Gemeenten en SGO, zijn wij de expert voor deze vraagstukken.   

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen