Einde spiegelcorrectie rente btw/BCF

31 oktober 2023

Als het voorstel van de internetconsultatie het haalt dan is de heffing van belastingrente door verschuivingen van btw naar Btw-compensatiefonds en vica versa ten einde. Hiermee komt een einde aan een groot frustratiepunt van veel belastingplichtigen die tot op heden regelmatig met de rente worden geconfronteerd. Hieronder gaan wij kort in op dit voorstel en wat het betekent.

Op welke situatie ziet het voorstel?

Het voorstel ziet op 2 situaties. Beide situaties zien op de wisselwerking tussen vooraftrek van btw enerzijds en uitkeringen van het BCF (btw-compensatiefonds) anderzijds.

Situatie 1: Er is sprake van een bedrag aan omzetbelasting dat ten onrechte in aftrek is gebracht waarna een naheffingsaanslag volgt. Over het terug te betalen bedrag dient belastingrente betaald te worden. Daarnaast blijkt dat over diezelfde periode recht op een corresponderende bijdrage uit het BCF bestaat. Over deze te laat ontvangen bijdrage wordt echter geen belastingrente vergoed.

Situatie 2: Er is ten onrechte een bijdrage uit het BCF ontvangen, waarna een beschikking BCF volgt. Over het terug te betalen bedrag dient belastingrente betaald te worden. Achteraf bestond in plaats van die bijdrage recht op vooraftrek van btw. Op deze aftrek kan alsnog aanspraak gemaakt worden. Over dat bedrag wordt echter geen belastingrente vergoed.

Een bijdrage uit het BCF en aftrek van voorbelasting zijn elkaars spiegelbeeld in die zin dat bij geen aanspraak kunnen maken op het BCF mogelijk wel btw aftrek aan de orde is. In de voorgaande gevallen is er echter aanspraak gemaakt op “het verkeerde potje”. Daardoor is het bedrag aan btw wel geclaimd maar uit het verkeerde “potje” Dit heeft het onrechtvaardige gevolg dat enerzijds belastingrente in rekening wordt gebracht over ten onrechte geclaimde BCF/btw, terwijl voor het corresponderende bedrag geen BCF/btw geen rente wordt vergoed.

Voor dit rente “probleem” was vooralsnog geen oplossing. In het arrest van 9 juni 2023 oordeelde de Hoge Raad dat de rechter onder de huidige regelgeving niets kan met de mismatch in kwestie. Hiervoor is namelijk noodzakelijk dat de wetgever ingrijpt en de voorgenoemde gevallen specifiek in de wet noemt. Kennelijk was dit arrest aanleiding voor de wetgever om dit ook te doen.

Hoe beoogt dit voorstel dat probleem op te lossen?

Het voorstel houdt in dat de wetgever de voorgenoemde situaties expliciet in de wet gaat noemen. Daardoor zal de inspecteur in deze gevallen de mogelijkheid krijgen om de verschuldigde belastingrente te verminderen voor zover het bedrag in de periode waarover de rente wordt berekend reeds (onder de verkeerde naam) aan de Belastingdienst was betaald.

Wanneer kunt u op de mindering aanspraak maken?

In de eerste plaats geldt dat de bevoegdheid tot rentevermindering vanaf 2024 mogelijk van toepassing zal zijn. Het zal dan enkel gaan om nog niet onherroepelijk vaststaande belastingrente. 

Het uitgangspunt is dat de belastingplichtige zelf een beroep zal moeten doen op deze vermindering. De Belastingdienst zal er echter zoveel mogelijk naar streven de vermindering uit eigen beweging toe te passen.

Bij een verzoek dient u zelf op duidelijke en overzichtelijke wijze te vermelden ten aanzien van welke periode sprake is van belastingrente die in rekening is gebracht, terwijl er recht bestond op een bijdrage uit het BCF respectievelijk een teruggaaf omzetbelasting. Daarnaast moet u aannemelijk maken dat hij in aanmerking komt voor de vermindering van belastingrente.

Gevolgen voor de praktijk

De wijziging is genoemd in de internetconsultatie van de eindejaarsregeling 2023. Dit betekent dat het nog een concept regeling is. Vanzelfsprekend laten wij u het direct weten wanneer de regeling definitief is.

Met het oog op de komende regelgeving aanpassing adviseren wij wel dat wanneer u in de tussentijd belastingrente beschikkingen betreffende de voorgenoemde situaties ontvangt u hier bezwaar tegen maakt.

Wij bespreken graag met u wat deze regeling voor u kan betekenen en hoe wij u hiermee kunnen helpen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met onze btw-specialist Nikita Brameijer of uw vaste aanspreekpunt. Wij helpen u graag verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen