Actualiteiten leges

10 februari 2023

Bekijk hier alle relevante jurisprudentie op het gebied van leges: 

  1. Het toepassen van een 50% korting op de leges voor limitatief kleine verbouwingen leidt niet tot een willekeurige en onredelijke heffing
    Lees hier meer >> 
  2. Een verordening / tarieventabel behorende bij de legesverordening moet voldoen aan de kenbaarheidsvereisten
    Lees hier meer >> 
  3. Marginale toetsing van de belastingverordening
    Lees hier meer >>

1. Het toepassen van een 50% korting op de leges voor limitatief kleine verbouwingen leidt niet tot een willekeurige en onredelijke heffing

De gemeente Rotterdam heeft voor kleinere nader omschreven projecten voorgeschreven dat er een korting op de leges bestaat wanneer er gebruik wordt gemaakt van een programma app. Belanghebbende acht dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het Hof Den Haag overweegt: “De Heffingsambtenaar heeft gesteld en belanghebbende heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd, weersproken dat de reden voor het onderscheid in tarief is gelegen in de omstandigheid dat voor de aanvragen voor kleine projecten met lichte bouwactiviteiten een beperkte toetsing van de aanvragen is voorgeschreven en daarmee meestal een korte behandeltijd is gemoeid, en dat op deze wijze uitvoering wordt gegeven aan het gemeentelijk beleid om aanvragen voor kleine projecten met lichte bouwactiviteiten op snelle wijze af te handelen. Van een dergelijke keuze kan niet worden gezegd dat deze iedere redelijke grond ontbeert. Hetgeen belanghebbende daartegen heeft aangevoerd, leidt niet tot een ander oordeel. De omstandigheid dat de gemeente uit doelmatigheidsoverwegingen voor het doen van deze eenvoudige en veel voorkomende aanvragen voor omgevingsvergunningen het gebruik van een online applicatie heeft voorgeschreven, waarbij het meeste voorwerk al door de aanvrager zelf wordt gedaan, valt gelet op genoemde doelmatigheid eveneens binnen de hiervoor geschetste gemeentelijke vrijheid.” De Hoge Raad oordeelt dat de aangedragen middelen niet tot vernietiging van de uitspraak kan leiden (artikel 81 RO).

2. Een verordening / tarieventabel behorende bij de legesverordening moet voldoen aan de kenbaarheidsvereisten

Een belanghebbende verzoekt achteraf om een omgevingsvergunning voor bouwen. Op grond van de tarieventabel wordt hiervoor leges geheven, waarbij de leges net 100% wordt verhoogd omdat achteraf een omgevingsvergunning is aangevraagd (‘strafheffing’). Daarbij verwijst het artikel echter naar een niet in de tarieventabel opgenomen artikel. Hierdoor is niet voldaan aan het kenbaarheidsvereiste van artikel 217 van de Gemeentewet. De aanslag wordt op deze gronden vernietigd.

3. Marginale toetsing van de belastingverordening​

Hof Amsterdam oordeelt in een recente uitspraak dat de rechtelijke macht terughoudendheid dient te betrachten bij de beoordeling van de beoordeling van een verordening in casu de toegepaste tariefsdifferentiatie voor verschillende marktgelden op verschillende locaties.

Belanghebbende was het er niet mee eens dat hij voor de marktgelden in een hoger basis tarief viel dan voor marktgelden op andere locaties. De Rechtbank had reeds geoordeeld dat er geen sprake was van willekeur of onredelijkheid. Het Hof Amsterdam overweegt gelijkluidend. Daarbij geeft het Hof als overweging: Bij toetsing van (elementen van) een gemeentelijke belastingverordening aan algemene rechtsbeginselen past de rechter terughoudendheid (arresten van de Hoge Raad van 16 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9354, rechtsoverweging 6.1, en 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:729). Dat wordt niet wezenlijk anders als wordt aangenomen dat ook in het belastingrecht onder omstandigheden een intensievere toetsing aan algemene rechtsbeginselen geboden is. In die zin hebben recent(er) de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld (uitspraken van 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2018, rechtsoverweging 7.5.1, en van 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:452, onderdeel 6). Binnen de (nieuwe) kaders van die hoogste bestuursrechters ligt een materieel terughoudende toetsing aan algemene rechtsbeginselen in de rede als politiek-bestuurlijke afwegingen een rol spelen en sprake is van een beperkt ingrijpen in het leven van de belanghebbenden. Dat zal doorgaans zo zijn bij gemeentelijke belastingverordeningen, en in elk geval bij de in deze zaak aan de orde zijnde differentiatie in de tarieven van marktgelden (vergelijk het arrest van de Hoge Raad van 24 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1360).

Ook overweegt het Hof dat de differentiatie in tarief niet in strijd is met het verbod op heffen naar draagkracht (artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet). Het verband tussen het tarief van de marktgelden en de draagkracht van marktkooplieden (de belastingplichtigen) is daarvoor veel te indirect.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze procedure, het opstellen van een verordening of de leges? Neemt u dan contact op met: Fiscaliade, afdeling lokale belasting, Olga Menger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen