Actualiteiten forensenbelasting

28 maart 2023

Inbreuk op het eigendomsrecht; de aanslag forensenbelasting wordt vernietigd

In een procedure van Hof ’s-Hertogenbosch lag de vraag voor of de opbrengst van de forensenbelasting wel werd besteed voor het doel waar de gemeenteraad aan deze gelden heeft gegeven en of de besluitgeving daaromtrent de exceptieve toets kon doorstaan en of de forse stijging van de forensenbelasting de afgelopen jaren tot een inbreuk op het eigendomsrecht (artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM) leidt.

Exceptieve toetsing

De exceptieve toets brengt mee dat het hof moet beoordelen of bij het vaststellen van de verordening sprake was van een zorgvuldige besluitvorming en of de in de verordening neergelegde keuzes deugdelijk zijn gemotiveerd. Als dat niet is gebeurd en het hof daardoor niet kan beoordelen of er sprake is van strijdigheid met hogere wetgeving, van schending van algemene rechtsbeginselen of algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dan kan de verordening buiten toepassing worden gelaten en de daarop gebaseerde aanslag worden vernietigd.

Het hof oordeelt: Het hof ziet zich geplaatst voor de vraag of hij, gelet op de beperkte toets die hij kan en mag aanleggen, zich in deze politieke keuze mag mengen. Uiteindelijk luidt het antwoord daarop naar het oordeel van het hof ontkennend. Aangezien de gemeentelijke wetgever bij de wijziging van de tarieven uitdrukkelijk ook heeft meegenomen dat forensen gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen, is naar het oordeel van het hof geen sprake van belastingheffing die alleen is ingevoerd om de plaatselijke woningmarkt te reguleren. De gemeente heeft daarmee zijn (ruime) bevoegdheid om forensenbelasting te heffen niet gebruikt voor een ander doel dan waarvoor die is gegeven. Verder is evenmin sprake van strijd met andere algemene rechtsbeginselen.

Inbreuk eigendomsrecht

In onderhavige casus was de forensenbelasting vanaf 2019 gestegen van 0,24% van de WOZ-waarde (en vast tarief van € 129) naar 1% van de WOZ-waarde (en een vast tarief van € 280). Belanghebbende mocht de woning niet verhuren. De verhoging van de forensenbelasting dwingt belanghebbende tot verkoop omdat hij de verhoging niet kan betalen. Dit betekent dat de verhoging van de forensenbelasting voor belanghebbende met name door het huurverbod extra hard treft en dat naar het oordeel van het hof sprake is van een individuele en buitensporige last. De verordening moet buiten toepassing blijven voor belanghebbende.

Meer informatie

Wilt u meer weten of deze procedure, wat exceptieve toetsing inhoudt, hoe u hiermee rekening moet houden en wat schending van het eigendomsrecht inhoudt? Neemt u dan contact op met: Fiscaliade, afdeling lokale belasting, Olga Menger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *