Woningbouwimpuls: Ook een impuls voor uw te betalen Vpb?

6 juni 2023

Veel gemeenten proberen in de huidige markt de benodigde woningbouwprojecten vooruit te helpen. Vanuit het Rijk zijn hiertoe diverse subsidies beschikbaar, waaronder met name de woningbouwimpuls. Veelal gaat deze subsidie samen met forse investeringen in het openbaar gebied. In de praktijk zien wij een aantal fiscale valkuilen.

Waarmee kan ik rekening houden?

De woningbouwimpuls (WBI) is bedoeld om de onrendabele top van een project (mede) te financieren. Veelal zien we in deze projecten investeringen samenkomen op het gebied van actief grondbeleid, faciliterend grondbeleid en investeringen in de openbare ruimte. Houd er rekening mee dat de actieve delen van deze projecten veelal tot de Vpb worden gerekend van belaste grondbedrijven of tot de winsttoets (Quick Scan Vpb) voor niet-belaste grondbedrijven.

In de praktijk zien wij veelal dat de WBI-bijdrage moet worden verdeeld over deze verschillende vormen van verantwoording. De verdeling van de WBI heeft daarmee een directe impact op een grondexploitatie en daarmee ook op de Vpb. Het komt voor dat hierdoor gemeenten onnodig Vpb betalen of Vpb-plichtig dreigen te worden voor hun grondexploitaties.

Wat is niet handig:

  • Bij een exploitatie met een tekort de grondexploitatie met de WBI-bijdrage kostendekkend laten vaststellen met een investeringsbesluit. Daaropvolgend de investering in de openbare ruimte op een andere wijze (met een groter verlies) budgettair te dekken.
  • De kosten van de investeringen in de openbare ruimte niet toerekenen aan de grondexploitatie omdat deze toch al geen dekkingsbron is vanwege het ontbreken van resultaat.
  • De WBI-bijdrage volledig in de grondexploitatie boeken en de winst bestemmen voor dekking van de andere verbonden activiteiten.

Wat zijn onze tips?

  • Houd de kostentoerekening en de WBI-bijdrage zuiver. Probeer eventuele verliezen naar rato te verdelen. Dit kan ook betekenen een verlieslatende grondexploitatie openen.
  • Het toerekenen van kosten van openbare ruimte (of een bijdrage in het tekort van een (deel)project in de openbare ruimte) toerekenen aan de grondexploitatie als de PPT-criteria hier ruimte voor bieden loont.
  • Er zitten verschillen in de grondwaarde die de BBV voorschrijft bij inbreng van eigen grond en de grondwaarde van eigen grond bij de aanvraag van de WBI. De grondwaarde bij inbreng van grondbezit vanuit het onbelaste deel van de gemeente naar het actieve deel van de gemeente moet fiscaal worden berekend op waarde economisch verkeer. Veelal kan dat overeenkomen met de berekende grondwaarde voor de WBI. Houd dit goed in het oog voor de fiscale verantwoording.
  • Reken ook IMVA/voorbereidingskosten toe aan uw project.

Meer weten?

Als u meer wilt weten hoe u het beste kunt omgaan met de Vpb in relatie tot uw projecten? Aarzel dan niet contact op te nemen met onze Vpb-grond specialist Dido Westrik

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *