Wetsvoorstel Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ en bpm

19 september 2023

Naar aanleiding van de brede maatschappelijke discussie voor bijstand van derden in WOZ procedures vindt aanpassing van de hoogte van de proceskostenvergoeding plaats.

De hoogte van de proceskostenvergoeding is geregeld in de Awb en het besluit proceskostenvergoeding. Om de hoogte van de proceskostenvergoeding voor WOZ bezwaar en beroepsprocedures te reguleren wordt in de Wet Waardering onroerende zaken een nieuw artikel 30a opgenomen. In dit artikel is het voorstel om het volgende te regelen:

  1. De berekening van de proceskostenvergoeding op grond van 7:15, tweede lid, Awb wordt voor een door een derde beroepsmatige verleende rechtsbijstand vermenigvuldigd met een factor 0,25. Hiervan kan in bijzondere omstandigheden worden afgeweken.
  2. De berekening van de proceskostenvergoeding op grond van artikel 8:75 Awb ((hoger) beroep) wordt eveneens vermenigvuldigd met een factor 0,25 indien het bestreden besluit wordt vernietigd of gewijzigd en 0,1 in overige gevallen. Ook hier kan in bijzondere omstandigheden van worden afgeweken.
  3. De immateriële schadevergoeding wordt voor WOZ zaken beperkt tot € 50 per half jaar waarmee de termijn is overschreven, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.
  4. Uitbetalingen van proceskostenvergoedingen zoals bedoeld onder 1 en 2, immateriele schadevergoeding zoals bedoeld onder 3 en dwangsommen als bedoeld in artikel 4:17 Awb en betaald griffierecht als bedoeld in artikel 8:75 Awb vinden uitsluitend plaats op een bankrekening van belanghebbende.

Met deze maatregelen beoogt de staatssecretaris de maatschappelijke onrust omtrent Ncnp bedrijven te beteugelen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: Fiscaliade, afdeling lokale belasting Olga Menger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen