Recreatiewoningen afvalstoffenheffing ja of nee?

28 mei 2020

Huishoudelijk versus bedrijfsmatig afval

In de wet Milieubeheer is vastgelegd dat gemeenten een verplichting hebben tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Hiervoor mag een afvalstoffenheffing worden ingesteld. Om een aanslag afvalstoffenheffing op te kunnen leggen dient te zijn voldaan aan een aantal criteria waaronder: een inzamelingsplicht, een huishoudelijke afvalstoffenstroom, gebruik en er moet sprake zijn van een perceel. Indien aan deze criteria wordt voldaan kan een afvalstoffenheffing worden geheven. Het is daarbij niet relevant of de belastingplichtige gebruik maakt van de dienst van de gemeente of niet.

Voor bedrijfsmatig afval bestaat deze inzamelplicht niet. Instellingen kunnen door de gemeente, maar ook andere instellingen, hun afval laten inzamelen. Voor dat afval kan een reinigingsrecht worden geheven, maar alleen wanneer de instelling ook daadwerkelijk gebruik maakt van de dienst van de gemeente.

Uitspraak

Het Hof Arnhem Leeuwarden heeft recent geoordeeld dat voor (recreatie) appartementen die weliswaar verschillende eigenaren kennen, maar die door een hotelexploitant worden aangeboden geen afvalstoffenheffing kan worden geheven. De appartementen zijn in eigendom van (particuliere) eigenaren, maar de exploitant huurt de appartementen. De gemeente stelt dat er sprake is van bemiddeling door de exploitant, maar het Hof is van mening dat hier geen sprake van is omdat de exploitant per kwartaal een vaste huur betaalt voor de appartementen, eventuele onderbezetting voor eigen rekening en risico is, de appartementen in het zelfde bedrijfsaanbod worden opgenomen als de hotelkamers en de recreatieve gebruikers een vrije keus hebben in het gebruik van hotelkamers of appartementen. 

Volgens het Hof is daarmee geen sprake van het ontstaan van afvalstromen uit particuliere huishoudens. Omdat de exploitant niet met de gemeente, maar met een derde instelling een overeenkomst is aangegaan voor de inzameling van bedrijfsmatig afval, is het voor de gemeente niet mogelijk om een reinigingsrecht te heffen.

Wat betekent deze uitspraak voor gemeenten?

Voorop gesteld willen wij aangeven dat tegen deze uitspraak beroep in cassatie is aangetekend en dat naar onze mening het een feitelijke uitspraak is. Echter deze uitspraak kan tot een toename leiden van de bereidheid om bezwaar te maken onder aanbieders van recreatiewoningen 2020 of 2021.

Allereerst is het van belang om te beoordelen of uw gemeente wel afvalstoffenheffing heft in vergelijkbare situaties. Indien dat het geval is, is het raadzaam de overwegingen in kaart te brengen die ten grondslag liggen van de constatering tot belastingplicht voor afvalstoffenheffing te heffen en welke feiten en omstandigheden hierop van toepassing zijn.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de voortgang van deze procedure. Mocht u hierover vragen hebben of wilt u eens sparren over de mogelijkheden voor uw organisatie, neem gerust contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *