Parkeerterrein geen bouwterrein

1 februari 2023

Parkeerterreinen zijn dit nu bouwterreinen voor de btw of betreft het bebouwde grond? Een veelvoorkomende vraag in de praktijk. Eerder is geoordeeld dat een beklinkerd terrein als bebouwde grond kwalificeert, afhankelijk van de ondergrond en de bewerking daarvan.

 

Recentelijk is hierover wederom jurisprudentie verschenen. Zo heeft de rechter een oordeel gegeven over een beklinkerd parkeerterrein. Kwalificeert dit, in lijn met eerdere rechtspraak, tevens als bebouwde grond?

 

Welke regels gelden ook al weer?

De levering van onroerende zaken is opgenomen in artikel 11 lid 1 onder a Wet op de Omzetbelasting. In beginsel is de levering van een onroerende zaak vrijgesteld van btw. Een uitzondering hierop vormt de levering van een gebouw of een gedeelte van een gebouw vóór, op of uiterlijk twee jaren na het tijdstip van ingebruikneming en de levering van een bouwterrein. Onder bouwterrein wordt verstaan: onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met één of meer gebouwen.

 

Wat oordeelde de Rechtbank in deze casus?

De Rechtbank heeft recent een oordeel gegeven of een beklinkerd parkeerterrein als bouwterrein of bebouwde grond moet kwalificeren.

 

Wat was de feitelijke situatie?

Het parkeerterrein was bestraat met klinkers en voorzien van enig straatmeubilair (lantaarnpalen, stoepranden) en afwateringspunten, die waren aangesloten op de riolering. Voor de aanleg van het parkeerterrein is de ondergrond bewerkt, verstevigd en geëgaliseerd en zijn de klinkers in het juiste verband geplaatst en voorzien van opsluitbanden. Het parkeerterrein was ten tijde van de verkrijging langer dan twee jaar in gebruik genomen.

 

Naar het oordeel van de Rechtbank is het parkeerterrein volledig aan te merken als bebouwde grond. Een ruime uitleg van het begrip ‘bouwwerk’ brengt met zich dat wegen, parkeerplaatsen, straten, pleinen, trottoirs die zijn vervaardigd met niet-natuurlijke materialen, als gebouw moeten worden aangemerkt. Volgens de Rechtbank is de klinkerbestrating een constructie van niet-natuurlijke materialen die vast met de grond is verbonden zodat het gaat om een bouwwerk. 

 

Daarnaast is naar het oordeel van de Rechtbank een dergelijk parkeerterrein niet zonder inspanningen en aanzienlijke kosten te verwijderen. Weliswaar kunnen de onbeschadigde klinkers worden hergebruikt, maar dit brengt niet met zich dat de mogelijkheid van hergebruik van materiaal en ervoor zorgt dat er sprake is van een makkelijk te demonteren of te verplaatsen object. Het beklinkerde parkeerterrein had een duurzame bestemming op de locatie en na verwijdering bestaat het parkeerterrein als zodanig niet meer. Daarmee is er volgens de Rechtbank sprake van een constructie die niet makkelijk te demonteren of te verplaatsen is.

 

In lijn met eerdere rechtspraak

Onderhavige uitspraak ligt in lijn met eerder gepubliceerde rechtspraak. In de nieuwsbrief van 8 september 2022 hebben wij u al geïnformeerd over de uitspraak omtrent een beklinkerd terrein met hier en daar groenstroken. Ook in deze zaak oordeelde de Rechtbank dat er sprake was van bebouwde grond. In deze zaak speelde tevens mee dat de ondergrond bewerkt moest worden en er rekening moest worden gehouden met afwatering. Het leggen van klinkers omvat meer dan het enkel neerleggen ervan.

 

Overigens speelt de grootte van een beklinkerd parkeerterrein ten opzichte van het gehele perceel ook een belangrijke rol. Zo heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat, gelet op de omstandigheid dat het parkeerterrein slechts een zeer beperkt deel van het gehele perceel betrof, het gehele perceel niet als bebouwd terrein kon worden aangemerkt. Immers, 7.100 m2 van het perceel was bedekt met puin, waarvan 444 m2 een beklinkerd parkeerterrein betrof. Dit betrof een zodanig gering gedeelte van het perceel dat niet geoordeeld kon worden dat er sprake was van bebouwde grond.

 

Derhalve kan de conclusie getrokken worden dat een beklinkerd parkeerterrein een bouwwerk is en daarmee als bebouwde grond voor de btw kwalificeert. Daarbij spelen echter wel de factoren als het eerst moeten bewerken van de ondergrond, een eventuele afwatering en de grootte ten opzichte van het gehele perceel een belangrijke rol. Elke casus dient derhalve altijd naar de specifieke feiten en omstandigheden beoordeeld te worden.

 

Speelt dit ook binnen uw organisatie?

Ook in onze praktijk worden wij regelmatig geconfronteerd met vragen omtrent onbebouwde en bebouwde grond. Indien u hier vragen over heeft adviseren wij u om hierover contact op te nemen met uw fiscaal adviseur. De feiten en omstandigheden zijn in een dergelijke situatie cruciaal. Het is van belang om deze goed in kaart te brengen om vragen en discussies achteraf te voorkomen.

 

Meer weten?

Wij hebben ruime ervaring met deze problematiek en helpen u hierin graag verder. Wilt u meer weten over de gevolgen of wilt u weten wat dit voor uw organisatie in de praktijk betekent? Aarzel dan niet contact op te nemen met onze BTW/BCF specialist Nikita Brameijer.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen