Levering bouwterrein wederom stof discussie

28 mei 2020

De Hoge Raad heeft in het arrest van 13 maart 2020 geoordeeld dat bij deze levering van een terrein met gestutte monumentale voorgevel sprake is van een levering van een bestaande onroerende zaak (het oude bedrijfspand). Hierdoor is over deze levering alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd.

Casus

In deze casus was sprake van een gesloopt pand waarbij alleen de gestutte monumentale voorgevel is blijven staan en de rest van het terrein onbebouwd was. Daarbij waren de sloopwerkzaamheden voor rekening en risico van de koper uitgevoerd voorafgaand aan het moment van levering.

Na afweging van de feiten en omstandigheden in dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ondanks de uitgevoerde sloopwerkzaamheden en het feit dat alleen nog een monumentale voorgevel op het moment van leveren overeind stond er sprake is van een bestaande onroerende zaak. Dit ondanks dat naar mening van zowel koper als verkoper sprake is van de levering van een bouwterrein. Doorslaggevend werd door de Hoge Raad geacht dat de sloopkosten voor rekening en risico van de koper hebben plaatsgevonden. Hierdoor is er geen sprake van een btw-belaste levering van een bouwterrein, maar van een btw-vrijgestelde levering van het oorspronkelijke bedrijfspand en is de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht opgelegd door de Belastingdienst.

Betekenis voor de praktijk

Uit dit arrest is opnieuw gebleken hoe belangrijk het is om voorafgaand aan het sluiten van een koopovereenkomst alle feiten en omstandigheden in acht te nemen om te bepalen of de levering van de onroerende zaak al dan niet belast is met btw. Niet alleen de contractuele afspraken, feitelijke staat en/of bedoeling van partijen is van belang. Alhoewel in deze casus op het moment van levering objectief gezien de kavel eruit ziet als een bouwterrein is doorslaggevend gebleken dat de sloop voor rekening en risico van koper heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt het belang van een zorgvuldig afwegingskader van de uitvoering van sloopwerkzaamheden en de risicodrager van de sloopkosten nogmaals benadrukt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen