Doorontwikkeling HT – praktijk gevolgen

21 oktober 2020

Horizontaal Toezicht (HT)

Veel overheidsinstanties hebben een horizontaal toezicht (HT) convenant met de Belastingdienst gesloten of hanteren in de praktijk een dergelijke werkwijze. Bij HT is samenwerking het sleutelwoord. Door samenwerking tussen de Belastingdienst en belastingplichtige, kan de kwaliteit van de aangiften worden geborgd en verbeterd. Voor belastingplichtigen heeft HT in theorie een aantal voordelen, te weten:

 • 1 aanspreekpunt bij de Belastingdienst;
 • Sneller zekerheid over de aangifte(n);
 • Aangepast toezicht.

Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT)

In het jaarplan 2020 van de Belastingdienst is een wijziging in de aanpak HT opgenomen: de doorontwikkeling HT (DHT). Deze DHT is een gevolg van de evaluatie van het huidige HT en de manier waarop hier in de praktijk door zowel belastingdienst als belastingplichtige vorm en inhoud aan wordt gegeven. Eén van de gevolgen van het DHT is dat de Belastingdienst de organisaties die voor HT in aanmerking (willen) komen, gaat splitsen in drie groepen:

 • De eerste groep omvat de circa honderd grootste en meest complexe ondernemingen, waarbij het huidige convenant komt te vervallen en het horizontaal toezicht via een individueel toezichtplan zal worden vormgegeven;
 • De tweede omvat de groep grote ondernemingen die qua omvang voldoen aan de criteria van artikel 397, lid 1, Boek 2 BW (lees: grote ondernemingen met een balanstotaal van minimaal € 20 miljoen, een omzet van meer dan € 40 miljoen en ten minste 250 medewerkers), waarvoor een gemoderniseerd en aangescherpt convenant gaat gelden met een beperkte looptijd van drie jaar;
 • De derde groep bestaat uit grote ondernemingen die niet voldoen aan de eisen van artikel 397, lid 1, Boek 2 BW, waarbij in het vervolg het horizontaal toezicht voor nieuwe deelnemers alleen nog via de fiscaal dienstverlener zal worden vormgegeven.

Veel overheidswerkgevers zullen in de 2e categorie vallen waardoor er in de meeste gevallen de mogelijkheid bestaat om een nieuw, individueel (D)HT convenant af te sluiten. Kleinere gemeenten zullen hier kwalificeren voor de 3e categorie.
De Belastingdienst heeft eerder dit jaar (2020) haar HT ‘’klanten’’ middels een brief geïnformeerd en wij zien in de praktijk dat de eerste verkennende gesprekken in het kader van DHT met de belastingplichtigen worden gepland. Hieronder gaan wij nader in op het DHT en onze ervaringen in de praktijk tot op heden.

Inhoud DHT convenant en self assessment voor overheidsinstanties

Zoals wij al aangaven, zullen de meeste overheidsinstanties als grote ondernemingen kwalificeren (2e categorie uit het overzicht hierboven) waardoor desgewenst mogelijk een individueel DHT convenant afgesloten kan worden voor een periode van 3 jaar. Om voor een nieuw convenant in aanmerking te (kunnen) komen, is de self assessment van groot belang. Middels het self assessment brengt de belastingplichtige zelf de geschiktheidscriteria voor HT in kaart. Wij zien in de praktijk dat de Belastingdienst enkele eisen stelt aan de self assessment. Het document moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:

 • De bereidheid om (fiscaal) transparant te zijn, moet opnieuw worden aangetoond en vastgelegd;
 • De bereidheid moet bestaan om een zakelijke werkrelatie met de Belastingdienst te onderhouden die HT mogelijk maakt;
 • De fiscale strategie moet zijn vastgelegd;
 • Er moet een fiscale risicoanalyse worden opgesteld met in ieder geval een analyse van de key risks. Dit is een nieuwe voorwaarde om in aanmerking te (blijven) komen voor HT;
 • Er moet een adequaat werkend monitoring systeem (TCF) aanwezig zijn om de key risks te borgen;
 • Aandacht voor het aanleveren van gegevens ten behoeve van de belastingheffing bij derden

Daarnaast kan in het self assessment aanvullend nog het volgende worden opgenomen:

 • Een algemene beschrijving van alle betrokken rechtspersonen en activiteiten;
 • Een beschrijving van de fiscale organisatie en borging: key persons en verdeling taken, bevoegdheden verantwoordelijkheden;
 • Een overzicht met de gemaakte afspraken (APA, ruling, VSO);
 • Een overzicht met verbeteringen, inclusief management reactie.

Traject DHT

Het traject naar verlening van het HT convenant ziet er in grote lijnen veelal als volgt uit:

 • Er vindt een evaluatie en toekomstgericht gesprek plaats tussen Belastingdienst en belastingplichtige;
 • Belastingplichtige stelt -indien zij in aanmerking wil komen voor een nieuw HT convenant- het self assessment op en deelt deze met de Belastingdienst;
 • De risicoanalyse speelt hierin samen met het benoemen van concrete acties die volgen uit de risicoanalyse veelal de inhoudelijke basis voor HT;
 • De Belastingdienst geeft feedback op het self assessment en kan indien van toepassing vragen om aanpassing of aanvulling van de documentatie;
 • Er vindt een evaluatie gesprek plaats tussen het bestuur van de belastingplichtige en de Belastingdienst;
 • Na overleg kan het HT-convenant desgewenst worden verlengd in de ‘’nieuwe stijl’’.

Ondersteuning Fiscaliade in de praktijk

Wij zijn in de praktijk betrokken bij verschillende DHT trajecten in de publieke sector en het (mede) opstellen van de bijbehorende self assessments. Onze eerste ervaring is dat organisaties waarbij het TCF en de vastlegging daarvan op orde is, desgewenst op relatief korte termijn kunnen voldoen aan het opstellen van het self assessment en daarmee in aanmerking (kunnen) komen voor verlenging van het HT convenant met 3 jaar.

Bij het opstellen van de self assessment en dan met name het vaststellen en inzichtelijk maken van de key risks, kunnen (nieuwe) fiscale aandachtspunten voor de organisatie naar boven komen. Dit betekent dat het self assessment tevens een kans en optimalisatie mogelijkheid voor uw organisatie kan zijn om fiscaal (beter) in control te komen en uw TCF verder te versterken.

Fiscaliade beschikt over specialisten op alle heffingsmiddelen met tevens ervaring met (D)HT, waardoor wij u in het gehele traject kunnen begeleiden en van integraal advies kunnen voorzien. Wij helpen u graag bij het opstellen van uw self assessment en het traject dat moet leiden tot het afsluiten van een nieuw HT convenant.

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen