De btw-herziening bij investeringsgoederen

1 februari 2022

Wanneer een gemeente een goed heeft aangeschaft, betaalt zij hier meestal btw over. Of de gemeente deze omzetbelasting mag aftrekken, compenseren, als kostenpost moet zien of een combinatie van voorgenoemde, is afhankelijk van hoe zij het goed gaat gebruiken. Voor diensten en de meeste goederen is deze bepaling na het jaar van ingebruikname definitief. Dit ligt echter anders wanneer het gaat om de aanschaf van een investeringsgoed.

Een investeringsgoed is een goed waar u voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting over afschrijft. Het gaat hierbij om goederen die voor een langere periode worden aangeschaft. Denk hierbij aan een pand, maar ook auto’s, laptops, afvalcontainers, telefoons of een veegwagen. Omdat deze investeringen worden gedaan voor een langere periode, worden deze goederen ook langer fiscaal gevolgd en bestaan er over deze periode meerdere herzieningsmomenten voor de omzetbelasting.

Herzieningsperiode

Op het moment van eerste ingebruikname wordt eerst beoordeeld of de inkoop-btw, compensabel dan wel kostenverhogend is. Op het einde van hetzelfde jaar vindt een eerste herrekening plaats. Mocht aan het einde van dit jaar blijken dat een goed gebruikt is voor enkel vrijgestelde prestaties, terwijl alle btw initieel is teruggevraagd, dan dient deze aftrek gecorrigeerd te worden. In de daarop volgende jaren worden de investeringsgoederen jaarlijks gevolgd om te bepalen of deze voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als in het jaar van ingebruikname.

 

Voor roerende goederen geldt dat jaarlijkse herziening plaats moet vinden in de volgende vier jaren. Voor onroerende goederen geldt dat deze nog negen jaar moeten worden gevolgd en zo nodig herzien dienen te worden.

Verkoop en gevolgen voor herziening

Stel dat binnen deze vier of negen jaar het goed wordt verkocht. Wat betekent deze verkoop dan en wat zijn de gevolgen voor de herziening?

Als voorbeeld geven wij dat een gemeente een laptop heeft aangeschaft voor de afdeling financiën. De inkoop-btw wordt dan verrekend op basis van het algemene mengpercentage. Dit betekent dat de gemeente de aanschaf-btw deels heeft gecompenseerd, deels in aftrek heeft gebracht en deels als kosten heeft verantwoord. Twee jaar na ingebruikname verkoopt de gemeente de laptop weer. De vraag is nu of deze verkoop belast is met btw en wat de gevolgen zijn van deze levering voor de (lopende) herzieningsperiode.

Bij de verkoop van de laptops dient de vraag te worden beantwoord of de gemeente de laptop (partieel of volledig) heeft verworven als ondernemer voor de btw? Alleen dan dient de gemeente de laptop belast te leveren. Of dit zo is moet blijken uit objectieve gegevens. Gebleken uit jurisprudentie is dat ‘verwerving als belastingplichtige’ ruim dient te worden uitgelegd. Zo hoeft initieel gebruik voor niet-economische activiteiten niet te betekenen dat het goed niet als ondernemer is aangeschaft. Alleen wanneer de laptop bijvoorbeeld 100% voor overheidstaken zou worden gebruikt, is geen sprake van verwerving als ondernemer.

De verkoop van de laptop binnen de herzieningsperiode kan ook gevolgen hebben voor de herziening. Voor de resterende herzieningsperiode wordt de gemeente geacht de laptop te hebben gebruikt voor btw-belaste handelingen wanneer de levering (verkoop) is belast en voor btw-vrijgestelde handelingen als de levering (verkoop) niet is belast.

Zowel in de situatie dat dit tot een btw-belaste of vrijgestelde levering (verkoop) leidt, heeft dit mogelijk gevolgen voor de BCF. In beide situaties zal voor de resterende periode geen recht op compensatie bestaan. Wordt de laptop dus belast verkocht, dan ontstaat er een recht op teruggave op grond van het aftrekrecht, maar ook zal een deel van de gecompenseerde btw moeten worden terugbetaald.

Kostbare diensten

Opvallend is een wetsvoorstel uit 2017 om de besproken herzieningsregels ook toe te passen op ‘kostbare diensten’. Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting bestaan er namelijk ook diensten waarover wordt afgeschreven voor een langere periode. Het gaat hier bijvoorbeeld om IT-diensten en intellectuele eigendomsrechten. De uitvoering van dit wetsvoorstel is sindsdien echter uitgesteld.

Wat betekent dit voor u en wilt u meer weten?

Wanneer u gedurende de herzieningsperiode (investerings)goederen gaat verkopen, is het van belang om de gevolgen voor de btw goed in kaart te brengen. Neem contact met ons op zodat wij samen met u kunnen vaststellen of en op welke wijze dit gevolgen heeft voor u.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen