Coördinerende diensten thuiszorg vrijgesteld van btw, gevolgen zorgcoördinatie taken gemeenten?

5 juli 2023

Eind maart heeft het Hof Den Haag uitspraak gedaan over de toepassing van de btw-vrijstelling bij coördinerende thuiszorgdiensten door een regionaal steunpunt voor thuiszorg. Het Hof is van mening dat de vrijstelling toepassing vindt wegens het doel van de vrijstelling, namelijk laagdrempelige toegang tot zorg van goede kwaliteit.

Het Hof Den Haag heeft op 30 maart uitspraak gedaan over de toepassing van de btw-vrijstelling bij coördinerende dienstverlening voor onder andere verblijfszorg, huishoudelijke hulp en diensten ter ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie van personen.

In deze zaak gaat het om een regionaal steunpunt voor thuiszorg. Belanghebbende coördineert de regionale zorg en controleert de kwaliteit en voortgang hiervan. Twee andere partijen spelen een rol in deze zaak: de opdrachtgever van belanghebbende, het thuiszorgplatform en daarnaast de zzp’ers, de personen die daadwerkelijk de zorg verrichten.

Belanghebbende verricht dus coördinerende en controlerende diensten voor de thuiszorg. Zij heeft een directeur, wijkverpleegkundige en zorgcoördinatoren in dienst. In geschil is of de diensten van belanghebbende zijn aan te merken als vrijgestelde diensten zoals genoemd in artikel 11 lid 1 sub g, onder 2 of 3, van de Wet op de omzetbelasting 1968.

De rechtbank heeft eerder geoordeeld dat de dienstverlening van het platform, de belanghebbende en de zzp’ers duidelijk gescheiden is en niet tezamen één vrijgestelde prestatie omvat. De rechtbank was van mening dat de aard van de diensten die belanghebbende verricht, ziet op bemiddeling van zorgprestaties en daarom geen btw-vrijgestelde zorgprestatie is.

Het Hof gaat mee in het eerste gedeelte van de uitspraak van de rechtbank: de prestaties van de partijen zijn van elkaar te onderscheiden en omvatten niet één enkele prestatie. Het Hof kan zich vervolgens niet vinden in het oordeel van de rechtbank wat betreft de toepassing van de vrijstelling. Het Hof meent dat ratio van de medische vrijstellingen, namelijk de laagdrempelige toegang tot zorg van goede kwaliteit, ertoe leidt dat ook coördinerende diensten m.b.t. de zorg in deze zaak zijn vrijgesteld. De toepassing van de vrijstelling heeft tot gevolg dat de dienstverlening door de belanghebbende zonder btw in rekening wordt gebracht. De keerzijde is dat in een dergelijk feitencomplex de belastingplichtige geen recht heeft op aftrek van voorbelasting.

De uitspraak van het Hof Den Haag lijkt de regel van het Hof van Justitie dat vrijstellingen beperkt uitgelegd dienen te worden, enigszins naast zich neer te leggen. Het doel van de medische vrijstellingen vindt het Hof kennelijk belangrijker dan de tekst van de wet. De wettekst biedt weinig ruimte voor de toepassing van de vrijstelling voor coördinerende zorgdiensten, het moet eigenlijk gaan om de daadwerkelijke zorgverlening. De diensten door de zzp’ers vallen hier in deze zaak duidelijker onder dan de coördinerende diensten door belanghebbende.

Wanneer de medische vrijstelling toepassing vindt bij coördinerende werkzaamheden in de zorgsector is naar aanleiding van de uitspraak van het Hof Den Haag niet geheel duidelijk. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft vorig jaar nog geoordeeld dat coördinerende diensten door een huisarts aan een stichting niét onder de medische vrijstelling vallen, omdat niet de huisarts, maar de stichting de medische diensten verricht (ECLI:NL:GHARL:2022:912).

De Staatssecretaris van Financiën is niet in cassatie gegaan tegen de uitspraak van Hof Den Haag. De vraag of er sprake is van vrijgestelde prestaties bij coördinerende prestaties in de zorgsector zal naar aanleiding van deze uitspraak in ieder geval extra aandacht behoeven. De vraag die gesteld kan worden is in hoeverre gemeenten die coördinerende zorgtaken uitvoeren dit nu als btw-vrijgestelde prestatie moeten aanmerken of toch als compensabele activiteiten. Dit is nu zeker een aandachtspunt geworden.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over dit onderwerp. Neem dan contact op met onze btw-specialist Nikita Brameijer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen