Eindelijk: conceptregeling SPUK sport 2024-2025 naar de Tweede Kamer

12 februari 2024

De Minister van VWS heeft recent de Tweede Kamer geïnformeerd over de conceptregeling SPUK-sport voor de jaren 2024 en 2025. Deze regeling geldt voor gemeenten die uitgaven maken voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties, het sportstimuleringsbeleid en de aanschaf van sportmaterialen. Ten opzichte van de SPUK-regeling van het jaar 2023 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Inleiding

Vanaf 2019 konden gemeenten in aanmerking komen voor de SPUK ten behoeve van bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport. Deze SPUK-regeling liep tot en met 2023 en is per 1 januari 2024 komen te vervallen. Het was lange tijd onduidelijk of hoe de SPUK-regeling zou voortgaan, maar de Minister heeft de Tweede Kamer over de conceptregeling SPUK sport. Deze conceptregeling geldt voor de jaren 2024 en 2025 en zal vervallen met ingang van 1 september 2026. Voor de periode vanaf 2026 is nog onbekend hoe de regeling eruit zal zien.

De conceptregeling borduurt voort op de oude regeling, maar is op sommige punten gewijzigd. In deze brief lichten wij de belangrijkste wijzigingen toe ten opzichte van de regeling in 2023.

Conceptregeling is niet definitief

De gepubliceerde SPUK-regeling is vooralsnog een concept en kan veranderd worden. De nieuwe en definitieve regeling moet nog worden gepubliceerd. Wij houden u op de hoogte over eventuele wijzigingen in de conceptregeling.

Uitgezonderde kosten

Inhoudelijk zijn er geen grote wijzigingen beoogd. Nog altijd komen investeringen in hardware in aanmerking, zoals activiteiten in bouw en onderhoud van accommodaties. Dit kan zijn het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal. Daarnaast komen de kosten voor de exploitatie van sportaccommodaties nog altijd in aanmerking. Hierbij moet gedacht worden aan het beheer van de accommodatie. Het kan gaan om gebruikskosten als energielasten en ook kunnen ingehuurde krachten zoals Buurtsportcoaches en andere beheerders van accommodaties voor zover deze met btw-belast in rekening zijn gebracht aan de gemeente.

Er zijn twee (nieuwe) uitgezonderde kosten ten opzichte van 2023. Deze zijn:

  • Kosten die verband houden met activiteiten in het kader van bewegingsonderwijs. Dit is niet nieuw want werd ook al toegepast onder de oude regeling maar is nu specifiek opgenomen in de concept regeling; en
  • Met btw belaste overheadkosten van de gemeente ten aanzien van de activiteiten in het kader van sport worden uitgezonder. In de jaren 2019 tot en met 2023 konden deze kosten in aanmerking worden genomen voor de SPUK-regeling. Vanwege de complexiteit en administratieve lasten om het mengpercentage waar deze overheadkosten zijn deze kosten uitgezonderd.

Hoogte van de uitkering

Voor de jaren 2019 tot en met 2023 gold dat de aanvraag diende te worden vergezeld met een begroting. Gemeenten gaven zelf het mogelijk benodigde SPUK-bedrag aan. Dit hoeft niet meer voor de jaren 2024 en 2025 omdat gewerkt zal worden met een vooraf vastgestelde verdeelsleutel per gemeente.

Voorschot bij de aanvraag tot verlening

Voor de jaren 2024 en 2025 geldt dat elke gemeente bij de aanvraag tot verlening een voorschot krijgt ten hoogste van het bedrag zoals vermeld in de bijlage van de conceptregeling. Dit bedrag is de som van een percentage (verdeelsleutel) van het uitkeringsplafond van het desbetreffende kalenderjaar. Elke gemeente krijgt een verdeelsleutel toegekend dat wordt berekend op basis van de bestedingen in voorgaande jaren:

  • Voor 2024 is de verdeelsleutel gebaseerd op het gemiddelde van de bestedingen in de jaren 2020 tot en met 2022; en
  • Voor 2025 is de verdeelsleutel gebaseerd op het gemiddelde van de bestedingen in de jaren 2021 tot en met 2023.

In elk kalenderjaar wordt bepaald welk verdeelsleutel en maximaal bedrag aan voorschot per gemeente geldt. Omdat wordt gewerkt met een verdeelsleutel, hoeft geen inhoudelijke (financiële) informatie worden aangeleverd bij de aanvraag. Dit leidt tot lagere administratieve lasten bij gemeenten.

Uitkering bij vaststelling

De uitkering bij de vaststelling bedraagt ten hoogste 18% van de kosten die in aanmerking komen voor de SPUK.

In de jaren 2019 tot en met 2023 gold een percentage van 17,5%. Dit percentage is verhoogd ter compensatie voor het feit dat btw belastte overheadkosten die onder een mengpercentage vallen uitgezonderd zijn van de SPUK-regeling.

Uitkeringsplafond

Het uitkeringsplafond bedraagt: 

  • Voor kalenderjaar 2024 € 189.000.000; en
  • Voor kalenderjaar 2025 moet nog een plafond worden toegevoegd.

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode is volgens de concept SPUK-regeling als volgt:

  • Voor 2024: van 1 april t/m 30 april 2024
  • Voor 2025: van 1 januari t/m 28 februari 2025

Zoals eerder genoemd, gold in 2023 dat in de aanvraagfase een begroting moest worden meegeleverd. Vanaf 2024 is dit niet meer nodig omdat vanwege de toekenning van een verdeelsleutel aan elke gemeente.

 

Herziening verlening SPUK

Na de indiening van de verantwoording voor de besteding van de SPUK, kan bepaald worden of bepaalde gemeenten recht hebben op een hogere of lagere SPUK dan het voorschot die ze ontvangen hebben.

Zoals ook in 2023 gold, moet een gemeente het te veel betaalde voorschot terugbetalen indien de bestedingen lager bedragen dan het voorschot.

De regels met betrekking tot de nabetaling in het geval de besteding een hoger bedrag beslaat dan het voorschot zijn gewijzigd. Deze regels luiden dat bij herziening naar een hoger SPUK-bedrag, de uitkering per gemeente maximaal 18% van de in aanmerking komende kosten bedraagt. Deze herziening vindt alleen plaats indien:

  • De bestedingen van de gemeente ten minste € 1.000 hoger zijn dan het voorschot dat zij heeft ontvangen; en
  • Ten minste € 2.000.000 resteert binnen het uitkeringsplafond nadat van andere gemeenten te veel betaalde voorschotten zijn teruggevorderd.

Mocht het bedrag van het uitkeringsplafond inclusief de terugvorderingen worden overschreden door de nabetalingen, dan wordt het beschikbare bedrag voor de nabetalingen naar ratio verdeeld over de gemeenten die daar recht op hebben.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over wat dit onderwerp en de mogelijke gevolgen voor uw organisatie? Aarzel dan niet contact op te nemen met onze btw-specialisten:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen