Afval; let op onzekerheid niet ten einde

21 oktober 2020

Op dit moment worden bij veel gemeenten daartoe suppleties voorbereid en ingediend bij de Belastingdienst. Let op: bij de BCF correctie omtrent afval raden wij u aan om deze correcties tezamen met de BCF correctie re-integratie in één keer in te dienen om de heffingsgrondslag voor de belastingrente te beperken.

Ondernemershandeling of overheidstaak per juni 2020?

Per juni 2020 is het nu de vraag deze scheiding, sortering en verwerkingsactiviteiten niet meer als ondernemershandelingen voor de BTW moeten worden aangemerkt, maar als overheidshandelen. Dit omdat de Wet Milieubeheer is aangepast om meer recht te doen aan de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen. Dit zou mogelijk weer ertoe leiden dat de betreffende inkoop-btw alsnog als compensabel aangemerkt moet worden. Echter de wetsaanpassing is niet volkomen helder om het label compensabel nu definitief aan te kunnen nemen.

Alhoewel de Wet Milieubeheer is gewijzigd, heeft de belastingdienst (mede als gevolg van het arrest van de Hoge Raad inzake de begraafplaatsen) tot op heden geen standpunt ingenomen of de hierboven genoemde taken die de gemeente verzorgt (al dan niet via een derde) per juni 2020 nu als overheidstaak moet worden aangemerkt. Dit brengt vanzelfsprekend de nodige onzekerheid met zich mee. Wat betekent dit voor de handelwijze voor de BTW/BCF?  Deze onduidelijkheid kan echter ook gevolgen hebben voor de afvalstoffenheffing verordening 2021.

Waarom ook gevolgen voor de afvalstoffenheffing? Wat is hierin van belang?

In de wet Milieubeheer is vastgelegd dat de gemeenteraad ter bestrijding van de kosten van het beheer van huishoudelijke afvalstoffen een heffing kunnen instellen. Daarbij wordt onder kosten mede verstaan op grond van lid 3 de BTW die ingevolge de Wet op de btw-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds. De (kostenonderbouwing) voor de afvalstoffenheffing volgt derhalve het btw-regime.

De kosten voor het scheiden van afval blijvend als (niet voor de btw-vrijgestelde) ondernemerstaak moeten worden aangemerkt dan drukt de BTW niet op de kosten van het beheer van huishoudelijke afval en mogen deze ook niet meegenomen worden in de kostenonderbouwing voor de afvalstoffenheffing. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. Daarnaast lopen gemeenten het risico van omvangrijke aantallen bezwaar.

Ondersteuning nodig?

Wij hebben een aantal scenario’s geformuleerd hoe hierin in de praktijk te handelen voor de btw (en daaruit volgende afvalstoffenheffing). Omdat wij zowel BTW/BCF als lokale middelen specialisten in ons team hebben, kan dit integraal met u in kaart worden gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen