Afval; fiscale aandachtspunten vanaf juni 2020

7 oktober 2020

Op dit moment worden bij veel gemeenten suppleties daartoe voorbereid en ingediend bij de belastingdienst.

Ondernemershandeling of overheidstaak per juni 2020?

Per juni 2020 zou de afvalscheidingstaak niet meer als ondernemers handelen voor de BTW moeten worden aangemerkt, maar als overheidshandelen omdat de Wet Milieubeheer is aangepast om meer recht te doen aan de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen. Dit zou erin moeten resulteren dat de betreffende inkoop btw als compensabel aangemerkt moet worden.

Alhoewel de Wet Milieubeheer is gewijzigd, heeft de belastingdienst (mede als gevolg van het arrest van de Hoge Raad inzake de begraafplaatsen) tot op heden geen standpunt ingenomen of de afvalscheidingstaken die de gemeente verzorgt per juni 2020 nu wel als overheidstaak moet worden aangemerkt. Dit brengt vanzelfsprekend de nodige onzekerheid met zich mee. Wat betekent dit voor de handelwijze voor de btw? Hierover gaan wij graag met u in gesprek omdat het een integraal fiscaal vraagstuk betekent. Zo kan het bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor de afvalstoffenheffing verordening 2021.

Waarom is de afvalstoffenheffing ook een punt van aandacht?

In de wet Milieubeheer is vastgelegd dat de gemeenteraad ter bestrijding van de kosten van het beheer van huishoudelijke afvalstoffen een heffing kunnen instellen. Daarbij wordt onder kosten mede verstaan op grond van lid 3 de BTW die ingevolge de Wet op de btw-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds. De (kostenonderbouwing) voor de afvalstoffenheffing volgt derhalve het btw-regime.

Als de kosten voor het scheiden van afval blijvend als (niet voor de btw-vrijgestelde) ondernemerstaak moeten worden aangemerkt dan drukt de BTW niet op de kosten van het beheer van huishoudelijke afval en mogen deze ook niet meegenomen worden in de kostenonderbouwing voor de afvalstoffenheffing. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de opbrengstlimiet.

Ondersteuning nodig?

Wij hebben een aantal scenario’s geformuleerd hoe hierin in de praktijk te handelen voor de btw (en daaruit volgende afvalstoffenheffing). Omdat wij zowel BTW/BCF als lokale middelen specialisten in ons team hebben, kan dit integraal met u in kaart worden gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen