Geen foto

Kostenonderbouwing

Bestemmingsheffingen als de rioolheffing, afvalstoffenheffing, watersysteemheffing en zuiveringsheffing alsook leges kennen een opbrengstlimiet.

De begrote baten mogen de begrote lasten niet overstijgen. Indien dit niet goed is gebeurd, kan dit leiden tot algehele onverbindendheid van de verordening. Hierover is veel geprocedeerd en het einde lijkt nog niet in zicht.

Waar gaat het vaak mis?

  • Er bestaat onduidelijkheid over de toerekenbaarheid van kosten (b.v. bezwaar- en beroep, of handhaving bij leges, of veegkosten bij riool)
  • Er worden fouten gemaakt in de toerekening van compensabele btw
  • Er bestaan vragen over de toepassing van reserves / voorzieningen 
  • Er bestaat onduidelijkheid over de bewijslast (wie moet wat aantonen)

Waar moet je op letten bij de kostenonderbouwing voor bijvoorbeeld rioolheffing of afvalstoffenheffing? Welke informatie moet je overleggen? waar moet je een toelichting op geven? welke kosten worden toegerekend? 

Fiscaliade beoordeelt ter voorkoming van risico’s en ter ondersteuning van gemeenten vooraf of in bezwaar juridisch de kostenonderbouwing. Ook kan zij gemeenten en/of waterschappen helpen om op een transparante manier te reageren op bezwaarschriften waarin wordt gesteld dat de opbrengstlimiet is geschonden. Vanzelfsprekend kan Fiscaliade helpen bij het afhandelen van bezwaarschriften.