Vpb afval: uitbreiding afsprakenkader

25 augustus 2021

Voor de vennootschapsbelasting is het inzamelen van huishoudelijk afval niet vennootschapsbelastingplichtig. Voor het vermarkten van afvalstromen is wel sprake van vennootschapsbelastingplicht. De te betalen vennootschapsbelasting wordt conform de landelijke (branche)kaders berekend op basis van een winstopslag van 1% over de vermarkte afvalstromen. Dit is vastgelegd in een individuele vaststellingsovereenkomst die gemeenten met de Belastingdienst kunnen overeenkomen. Veel gemeenten zijn deze VSO niet formeel overeengekomen maar passen de methodiek wel toe voor zover zij zelf afvalstromen vermarkten. De looptijd van de formele VSO is tot 1 januari 2021. 

Actualisatie afspraken met Belastingdienst afval

De afspraken uit deze VSO worden verlengd, waardoor de 1%-winstopslag nog steeds actueel is. Het afsprakenkader is echter uitgebreid. In het kader van efficiëntie en het stimuleren van afvalscheiding wordt bij verschillende gemeenten (licht) bedrijfsmatig afval opgehaald in de huishoudelijk afvalroute. Door de NVRD wordt scholen als voorbeeld genoemd, maar dit kunnen ook andere partijen zijn zoals kantoren, winkels, buurthuizen etc. 

Afvalinzameling bij niet-huishoudens

De inzameling bij niet-huishoudens heeft een groot risico op vennootschapsbelastingplicht. Doordat in het afvalstoffenheffing tarief btw is verwerkt die door de gemeente gecompenseerd wordt, kan al snel gesproken worden van winst uit fiscaal perspectief. Daardoor ontstaat niet alleen het risico dat deze vorm van inzameling vennootschapsbelastingplichtig is, maar door de verwevenheid met het huishoudelijk afval de gehele inzameling vennootschapsbelastingplichtig zou kunnen worden. Alhoewel het huishoudelijke deel dan waarschijnlijk is vrijgesteld, ontstaat wel een (zware) administratieve last.

Vpb gevolgen – fictieve winstopslag

In het geactualiseerde branchekader is vastgesteld dat de inzameling van (licht) bedrijfsmatig afval in de huishoudelijk afvalroute separaat mag worden beoordeeld voor de vennootschapsbelastingplicht. Als er voor het inzamelen van het (licht) bedrijfsmatige afval zelfstandig geen sprake is van een duidelijk verlies, mag worden aangesloten bij een fictieve winstopslag van 5% over de in rekening gebrachte vergoeding aan betreffende niet-huishoudens. Dit betreft dan het bedrag zonder de (eventueel) in rekening gebrachte btw. Deze afspraak mag direct worden toegepast, of kan formeel met de Belastingdienst overeengekomen worden.

Acties

Gelet op bovenstaande is het raadzaam in kaart te brengen of in de huishoudelijke afvalroutes ook niet-huishoudens worden bediend. Indien dit het geval is zal in kaart moeten worden gebracht of dit vennootschapsbelasting gevolgen heeft en of dit branchekader hiervoor een oplossing biedt.

Dido Westrik
Specialist Vennootschapsbelasting (grondbedrijven), Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *