Ondernemersfonds en lokale belastingen

8 juli 2020

Gemeenten ondersteunen vaak lokale initiatieven van burgers met een bepaald doel bijvoorbeeld: veiligheid op bedrijventerreinen, festiviteiten rondom Sinterklaas en Kerst etc. Deze burgers zijn vaak verenigd in ondernemersfondsen. Gemeenten ondersteunen deze initiatieven vaak via middelen die opgebracht worden uit lokale belastingen. Daarbij moet goed nagedacht worden over de fiscale vormgeving. Zie daarvoor ook een uitspraak van Hof Amsterdam waarin werd geoordeeld dat de restitutie die werd verleend aan agrarische bedrijven voor deelname aan een ondernemersfonds een verkapte vorm van tariefdifferentiatie in de OZB betekende.

Casus

Een gemeente heeft een ondernemersfonds ingesteld dat gefinancierd wordt door een opslag vast te stellen op de tarieven voor onroerendezaakbelastingen voor niet-woningen. De extra opbrengst gaat naar het ondernemersfonds. Tevens wordt besloten tot restitutie van de opslag aan ondernemers in bepaalde sectoren. Een belanghebbende heeft voor het Hof Amsterdam betoogd dat er sprake is van schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel. 

In de OZB mag geen tariefdifferentiatie worden toegepast. Het Hof oordeelt dat door de vormgeving van de opslag op het tarief niet-woningen en vervolgens een restitutie te verlenen aan bepaalde doelgroepen dat hier wel sprake van is. Doel en strekking van de wet zouden worden miskend indien de gevolgen van het met een omweg voorbijgaan aan de beperking van de bevoegdheid tot verdergaande differentiatie van de OZB-tarieven in stand zouden worden gelaten. Het beroep van belanghebbende wordt gegrond verklaard.

Ondernemersfondsen

Wij zien in de praktijk vaak dat ondernemersfondsen vanuit een lokale belastingmiddel worden ondersteund / gesubsidieerd om bepaalde activiteiten te organiseren. Denk hier bijvoorbeeld aan de Bedrijfsinvesteringszone, reclamebelasting of zoals in het geval van de casus de OZB. Dit is vaak ook de wens van een ondernemersinitiatief om alle ondernemers te betrekken (in een bepaald gebied), free riders te voorkomen en gezamenlijk te kunnen handelen. Zoals uit bovenstaande uitspraak blijkt zitten er fiscale haken en ogen aan de inrichting en uitvoering hiervan. 

Wanneer u als gemeente overweegt een ondernemersinitiatief te steunen, dan is het goed om de wensen en aandachtspunten van ondernemersinitiatieven goed af te stemmen op de wettelijke (on)mogelijkheden van elk belastingmiddel. 

Ondersteuning

Fiscaliade kan u hiermee helpen. Samen met u inventariseren wij de wensen van de ondernemers, brengen de kaders van de belastingmiddelen in kaart en proberen deze zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten. Vervolgens ondersteunen wij u met de implementatie hiervan.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *