Normbedragen 2021 en overige actualiteiten loonheffingen

12 januari 2021

Eind december worden altijd voordat het nieuwe jaar begint de normbedragen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. Voor 2021 zijn er een paar wijzigingen, maar de meeste bedragen zijn gelijk gebleven. In dit artikel een kort overzicht van de normbedragen voor 2021 en ook een laatste update van de ontwikkelingen op het gebied van de loonheffingen.

Normbedragen 2021

Nog geen BSN verplichting in 2021 in relatie tot IB-47 formulieren

Aanvankelijk was aangekondigd dat de met ingang van 1 januari 2021 de IB-47 zou worden gewijzigd in een renseigneringsverplichting, waarmee een wettelijke grondslag zou worden vastgelegd voor de Belastingdienst om bij de IB-47 opgaaf (officiële naam hiervan is ‘Opgaaf uitbetaalde bedragen aan een derden’) een opgave van het BSN te kunnen verplichten. Dit zou worden geregeld in een nieuw artikel 22a in de Uitvoeringsregeling van de Wet inkomstenbelasting. 2001. Dit artikel is echter niet opgenomen in de nieuwe uitvoeringsregeling. Wij gaan er dan ook vanuit dat de renseigneringsverplichting een jaar wordt uitgesteld. Dat betekent dat u in 2021 geen verplichting heeft om het BSN op te vragen en dat u over 2021 nog steeds de IB-47 formulieren in dient.

 

NB u dient de IB-47 formulieren over 2020 in te dienen voor 1 februari 2021.

Nieuwe gerichte vrijstelling scholingskosten ex-werknemers

Voor ex-werknemers kan in de regel geen gebruik gemaakt worden van de werkkostenregeling (vrije ruimte en gerichte vrijstellingen). Specifiek voor scholing geldt dat de gerichte vrijstelling vanaf 1 januari 2021 ook van toepassing is op vergoedingen en verstrekkingen voor scholing aan ex-werknemers (vroegere arbeid). De verruiming ziet op vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen.

 

Betaalt u alleen de scholingskosten of vergoedt u alleen de scholingskosten aan een ex-werknemer? Dan hoeft u deze ex-werknemer hiervoor niet op te nemen in de salarisadministratie. U mag de kosten direct aanwijzen als eindheffingsloon en daarvoor een gerichte vrijstelling toepassen. Wel moet uit de vastleggingen in de administratie blijken dat dit eindheffingsloon ziet op de ex-medewerker.

Fiscaal beleidsbesluit coronamaatregelen op 29 december opnieuw aangepast

Hoewel in het aangepaste zo te noemen coronabesluit van oktober was opgenomen dat de goedkeuring inzake het onbelast mogen blijven doorbetalen van vaste reiskostenvergoedingen per 1 januari 2021 zou komen te vervallen. Dit is inmiddels aangepast, de goedkeuring blijft gelden tot 1 april 2021. Dat betekent dat als een medewerker voor 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht had op een vaste reiskostenvergoeding en u deze bent blijven doorbetalen, hiervoor tot en met maart 2021 nog steeds een gerichte vrijstelling van toepassing kan zijn. Toegezegd is dat er meer duidelijkheid komt over hoe u na 31 maart 2021 om moet gaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen. Houd onze nieuwsberichten hierover in de gaten.

Vrije ruimte werkkostenregeling

Ook in 2021 wordt het percentage om de vrije ruimte te berekenen over de eerste € 400.000 verhoogd van 1,7% maar 3%. Het percentage boven de  € 400.000 is 1,18% in 2021

RVU-drempelvrijstelling

Het wetsvoorstel over de drempelvrijstelling voor de RVU-uitkering ligt nog bij de 1e Kamer en is nog niet aangenomen. Dat betekent dat u deze vrijstelling nu nog niet kunt toepassen.

 

Het bedrag van de drempelvrijstelling is al wel geïndexeerd en voor 2021 vastgesteld op € 1.847 per maand.

 

Als het wetsvoorstel onveranderd wordt aangenomen, zoals wij verwachten, dan is al wel geregeld dat de maatregel die ziet op de RVU-drempelvrijstelling terugwerkende kracht zal krijgen tot 1 januari 2021. Voor reeds afgedragen eindheffing RVU over uitkeringen in 2021 kunt u dan correctieberichten indienen.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft, of wij u behulpzaam kunnen zijn met de uitwerking van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met een van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt:

Remco Bosma
Specialist Loonheffingen en Sociale Verzekeringen, Expert DHT/TCF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *