Fiscale aandachtspunten bij herstructureringen

21 april 2021

Bij een overgang van onderneming gaan alle rechten en plichten van rechtswege over van de overdrager naar de verkrijger. Dit geldt ook voor de WGA- en ZW-uitkeringen die voor de overgang toegerekend werden aan de overdragende werkgever; deze worden vanaf het moment van de overgang van de onderneming (naar rato van de overgang) toegerekend aan de overnemende werkgever, wat voor forse kosten en/of premiestijgingen kan zorgen. Recent is deze toerekening weer bevestigd door Rechtbank Gelderland, waar in geschil was of sprake is (geweest) van een overgang van onderneming.

Binnen de publieke sector vinden (ook) regelmatig herstructureringen plaats die (kunnen) kwalificeren als overgang van onderneming. Te denken valt onder meer aan een samenvoeging van gemeenten, het oprichten of ontmanteling van een Gemeenschappelijke Regeling of sociaal werkbedrijf en het oprichten van een overheidsstichting of B.V. Kortom, ook in de publieke sector is zinvol om tijdig en vooraf de (fiscale) consequenties en optimalisatie mogelijkheden te onderzoeken. 

Fiscale aandachtspunten bij herstructureringen

Bij een herstructurering zijn er veel fiscale aandachtspunten te onderkennen op het gebied van de loonheffingen. Dit geldt overigens ook voor de btw/bcf en de vennootschapsbelasting. Naast de reeds genoemde stijging van werkgeverslasten als gevolg van toerekenbare WGA- en ZW-uitkeringen voor zowel de overdrager als de verkrijger, kunnen onder meer de volgende aandachtspunten spelen bij een herstructurering:

•    Overgang van onderneming als bedoeld in art. 7:662 BW of niet;
•    Wel of niet het formulier “Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten” insturen;
•    Aan – en/of afmelden als werkgever bij Belastingdienst;
•    Keuze voor de rechtsvorm;
•    Aanvragen van een SGI (samenwerkende groep inhoudingsplichtigen);
•    Gevolgen voor de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk) en het eigenrisicodragerschap WGA en/of ZW;
•    Gevolgen voor toepassing van een Cao en/of pensioenregeling;
•    Gevolgen Wet tegemoetkoming loondomein (LIV & LKV);
•    Gevolgen voor de Wet normering topinkomens (WNT).

Vragen?

Bij een herstructurering werken wij vanuit Fiscaliade in een integraal team, waarbij specialisten zijn betrokken vanuit de btw/bcf, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Wilt u kennismaken met onze integrale advisering die wij u bij herstructureringen kunnen bieden, snel en efficiënt weten welke aandachtspunten voor uw organisatie relevant zijn en wat de financiële gevolgen hiervan zijn, inclusief een overzichtelijke vergelijking van arbeidsvoorwaarden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *