Geen foto

Jaarlijkse toetsing Vpb-dossier en borging

Monitoring/borging

Nu de invoering van de Vpb-plicht voor Overheidsondernemingen per 1 januari 2016 meer vorm heeft gekregen na een lang invoeringsproces, en de aangiften Vpb tot en met boekjaar 2018 zijn ingediend, is het naar onze mening raadzaam om de monitoring/borging van Vpb in uw organisatie te bezien op dit vlak. Zijn er nog zaken op het gebied van de Vpb die procesmatig moeten worden ingeregeld?

Jaarlijkse toetsing voor de Vpb

Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat jaarlijks de dossiers worden nagelopen op toetsing voor de Vpb, de winsttoetsen worden uitgevoerd, maar vooral ook dat tijdig wordt gesignaleerd wanneer er (nieuwe) dossiers zijn die aandacht behoeven? Hierbij kunt u in feite denken aan alle nieuwe initiatieven en projecten/activiteiten die worden gestart binnen uw organisatie, als ook aan nieuwe samenwerkingsverbanden die worden aangegaan, afzonderlijke entiteiten die worden opgericht, penvoerder schappen die worden aangegaan. De voorbeelden zijn talrijk. Deze zaken wilt u tijdig (aan de voorkant) in beeld hebben om hierop geen fiscale risico’s te lopen en de mogelijkheden die er zijn zo goed mogelijk te benutten.
Qua dossiers/thema’s kunt u hierbij concreet onder meer denken aan grondexploitaties, vastgoedbezit en verhuur, grond aan- en verkopen, de jeugdwet, infrastructurele projecten, het parkeerbedrijf, reclameconcessies die in de markt worden gezet, marktgelden en begraafplaatsen.

Procesmatig kunt u, mede in het kader van een Tax Control Framework/ Horizontaal Toezichtrelatie met de Belastingdienst, zaken zo inrichten in processen bij nieuwe initiatieven altijd tijdig naar de fiscale aspecten (Vpb, maar ook Btw, loonheffingen en lokale heffingen) wordt gekeken.

Voorkom belastingrente

Heeft u er daarnaast tijdig aan gedacht om indien nodig een voorlopige aangifte Vpb in te dienen, om zo 8% belastingrente te voorkomen? Heeft u op tijd uitstel aangevraagd voor het indienen van uw aangifte? Via onze adviseursregeling (becon-regeling) kunt u zelfs een half jaar langer uitstel verkrijgen dan regulier indien de aangifte door ons wordt ingediend.

Al deze zaken en praktische aspecten nemen wij mee in onze advisering bij en voor u.

Vragen?

Heeft uw vragen over de procesmatige en toekomstbestendige inrichting van de Vpb voor uw organisatie? Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt.