Geen foto

Quick Scan WOZ en lokale belastingen

WOZ

Helaas kunnen procedures verloren gaan door het al dan niet abusievelijk niet juist toepassen van formeelrechtelijke procedures in de Wet WOZ of het geven van onvoldoende inzicht als gevolg van geautomatiseerde processen. 

Het is voor de medewerkers en de taxateurs van de gemeente van groot belang hier voldoende op de hoogte te zijn, zodat tijdig knelpunten kunnen worden voorkomen, adequaat kan worden gereageerd en werkwijzen kunnen worden aangepast. Het betreft hier onder andere de spelregels over het opleggen van aanslagen en/of navorderingsaanslagen, het onderkennen wie een belang heeft bij een WOZ-beschikking, hoe verloopt de bewijslast in het procederen, wat zijn de vereisten bij het horen, wanneer is iets een fatale termijn, hoe moet worden omgegaan met dwangsommen, proceskostenvergoeding en/of immateriële schadevergoeding.

De Quick Scan proces WOZ kan bestaan uit verschillende onderdelen:

  • Het inventariseren en het doen van aanbevelingen van het huidige proces in relatie tot wet- en regelgeving met betrekking tot de bewijslast
  • Het inventariseren of huidige wet- en regelgeving in het (geautomatiseerde) proces is verwerkt.
  • Het inventariseren en doen van aanbevelingen of alle formeelrechtelijke vereisten in het werkproces van de medewerkers is verwerkt. 

Lokale belastingen

De procedure, het opstellen, onderbouwing en implementeren van een verordening lokale heffingen is van groot belang. Het niet juist of onvoldoende secuur definiëren, of onvoldoende kenbaar maken van bijvoorbeeld belastbare feiten kan verstrekkende gevolgen hebben zoals het onverbindendheid van de verordening. Fiscaliade denkt met u mee van kop tot staart. Zo kunnen wij samen met u belastingheffingsmogelijkheden onderzoeken bij maatschappelijke vraagstukken (b.v. ondernemingsfondsen, energietransitiemaatregelen etc). Vervolgens moeten verordeningen worden opgesteld en onderbouwd en vervolgens geïmplementeerd. Fiscaliade kan u hierbij assisteren. Heeft u bestaande verordeningen en wilt u weten of u deze optimaal toepast? Wij kunnen voor u een quick scan lokale belastingen uitvoeren.

In deze quick scan nemen wij een aantal te selecteren verordeningen onder de loep. Daarbij zullen wij de volgende vragen beantwoorden:

  • Zijn alle formele (processuele) aspecten in acht genomen
  • Zijn er aandachtspunten bij de inhoud van de verordening(en)

In onze reactie geven wij bij deze aandachtspunten indien noodzakelijk tips en tricks.

Mocht een lokale belastingaanslag tot een bezwaar en beroepsprocedure leiden dan kunnen de ervaren adviseurs van Fiscaliade met veel proceservaring u ondersteunen. Daarbij kunt u denken aan het opstellen van verweer- of (hoger)beroepschriften en/of beroep in cassatie, meedenken in de te voeren strategie, onderbouwing en het voeren van het woord tijdens de rechtszittingen.

.