Vragenbrieven reclame landelijk het uitgangspunt

28 augustus 2020

Zoals bij veel lezers bekend speelt de discussie voor de vennootschapsbelasting omtrent de reclame over de vraag of reclame-inkomsten uit privaatrechtelijke contracten (concessies) wel of geen belaste ondernemersactiviteit vormen.

Het standpunt van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft zich op het standpunt gesteld dat dit wel het geval is. Hierover loopt een behoorlijk aantal bezwaarprocedures die naar verwachting voor een beperkt aantal gemeenten gaan leiden tot gerechtelijke procedures.

In eerste instantie heeft de Belastingdienst zich in deze discussie gericht op de grote gemeenten (G40). Primair werd een korte vragenbrief gestuurd, waarna vervolgens een nadere vragenbrief volgde. Deze nadere vragenbrief was behoorlijk ingekleurd met uitvergrote elementen en uitermate uitgebreid (>10 pagina’s), waardoor veel discussie over de feiten ontstond. Na klachten van gemeenten bij de VNG hieromtrent heeft de Belastingdienst in overleg met de VNG afgesproken deze uitgebreide vragenbrief niet meer standaard te sturen en gerichter en compacter feiten uit te vragen. Omdat er steeds meer bezwaren over reclame komen, ook voor kleine(re) gemeenten, worden veel compactere vragenbrieven door de Belastingdienst verstuurd naar alle gemeenten. Dit vanuit het oogpunt van eenheid van beleid. Wij zien deze vragenbrief nu steeds vaker binnenkomen, afhankelijk van welke inspecteur het dossier onder behandeling heeft.

Dit zijn de meest voorkomende vragen:

  • Graag ontvang ik de privaatrechtelijke overeenkomsten welke op 1 januari 2016 van kracht waren.
  • Tevens ontvang ik graag een volledig overzicht van alle reclameobjecten ten aanzien waarvan de gemeente een privaatrechtelijke overeenkomst heeft gesloten.
  • Zijn bepaalde reclameobjecten in eigendom van de gemeente? En zo nee, ten aanzien van welke reclameobjecten heeft de exploitant een opstalrecht gevestigd?
  • Hoeveel fte houdt zich bezig met het beheren van de contracten, het reguleren van alle vormen van (illegale) reclame in de openbare ruimte, met het (schrijven, evalueren, etc. van) beleid omtrent reclame vooral vanuit de (beeld)kwaliteit van het openbaar gebied en eventueel andere werkzaamheden met betrekking tot de reclame activiteit?
  • Handelt de gemeente ten aanzien van het middels privaatrechtelijke contracten gelegenheid geven tot het doen van reclame-uitingen als ondernemer voor de btw?
  • Graag ontvang ik een overzicht van de in het jaar 2016 aan de reclameactiviteiten toerekenbare kosten en opbrengsten.
  • Voor zover de feiten/onderbouwing niet voor handen zijn, kan het praktisch zijn om voordat het drukke najaar weer begint de relevante stukken vast te verzamelen / uit te vragen. Het is niet zeker dat de vragenbrief bij alle gemeenten volgt, maar gelet op de discussie is het in ieder geval raadzaam om dit dossier (actueel) op orde te hebben/te brengen.

Heeft u vragen over reclame en vennootschapsbelasting en/of recent de vragenbrief gehad? Neem dan gerust contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *