Afval; BTW-belast ook na 1 juli 2020!

23 november 2020

Vrijdag 13 november heeft de VNG middels een brief aan de gemeenten en via een nieuwsbericht het standpunt van het Ministerie van Financiën bekend gemaakt. Het standpunt is dat ook na de wetswijziging van de Wet Milieubeheer per 1 juli de btw op kosten van gescheiden inzamelen, het sorteren en verwerken van hout, papier, karton, glas, metaal, kunststof een btw-belaste ondernemersactiviteit is.

Dit betekent dus dat u als gemeente ook voor de periode na 1 juli 2020 de btw op de kosten van gescheiden inzamelen, het sorteren en verwerken van hout, papier, karton, glas, metaal, kunststof ondernemers btw moet opnemen in de btw aangifte en niet mag compenseren via het btw compensatiefonds. Het inzamelen van huishoudelijk afval blijft een wettelijke overheidstaak, maar de meerkosten voor het gescheiden inzamelen van afval worden aangemerkt als ondernemerskosten.

De inzameling van afval verloopt in elke gemeente anders en kan dus bij elke gemeente tot een andere werkwijze van splitsing van de compensabele en ondernemers btw leiden. In de administratie dient in ieder geval vanaf 2021 een splitsing te worden gemaakt in compensabele kosten en ondernemerskosten met betrekking tot deze specifieke afvalstromen. Voor 2020 is het aan te raden de benodigde correcties in het lopende jaar te verwerken zodat hiervoor geen suppleties ingediend hoeven worden. Hiermee kan een rentenadeel nog worden voorkomen.

Afgelopen weken hebben veel gemeenten de suppleties 2015 tot en met 2019 voorbereid en ingediend bij de Belastingdienst inzake dit afvaldossier. Wij merken dat de verschuldigde belastingrente bij sommige gemeenten tot forse te betalen bedragen leiden. Eventueel kan hier bezwaar tegen worden gemaakt. Let op: als u nog bezwaar wil maken inzake de begraafplaatsen dan moet dit binnen 6 weken na de ontvangen BCF beschikking plaatsvinden.

Afvalstoffenheffing

De impact van deze uitleg reikt verder dan alleen de btw. Er dient als gevolg van deze uitleg actie ondernomen te worden ten aanzien van de verordening afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is een zogenaamde bestemmingsheffing. Dit betekent dat de toerekenbare begrote kosten de begrote toerekenbare lasten niet mogen overstijgen. Dit is de opbrengstlimiet. Overstijgen de begrote baten de begrote lasten, dan kan de verordening partieel of in zijn geheel onverbindend worden verklaard.

Tot 2020 is in de kostenonderbouwing voor het vaststellen van het tarief afvalstoffenheffing nagenoeg altijd de compensabele btw meegenomen als last. Dit is op grond van de wet ook toegestaan. Voor de btw die nu als ondernemers-btw moet worden aangemerkt mag dit niet meer. Dit kan er snel toe leiden dat de opbrengstlimiet wordt overschreden omdat gemeenten voor de afvalstoffenheffing veelal streven naar een kostendekkendheid van 100%. Daarom dient op de korte termijn het tarief afvalstoffenheffing opnieuw berekend te worden waarbij geen rekening wordt gehouden met de ondernemers btw.

Samenvatting van aandachtspunten naar aanleiding van het bericht van de VNG:

  • Het eventueel indienen van een aangepaste aangifte btw 2020 en corrigeren van de geboekte compensabele btw;
  • Overleg met de afvalverwerker hoe vanaf 2021 dit proces controleerbaar inzichtelijk gemaakt kan worden;
  • Na ontvangst BCF beschikking beslissing nemen over bezwaar begraafplaatsen (binnen 6 weken na ontvangst BCF beschikking);
  • Na ontvangst van eventuele belastingrente beschikking beslissing nemen over bezwaar belastingrente (binnen 6 weken na ontvangst belastingrente beschikking);
  • Eventueel aanpassing van de verordening, tarief en kostenonderbouwing afvalstoffenheffing.
    Hier vindt u de brief van het ministerie.

Meer weten of even overleggen?

Wij hebben een aantal scenario’s geformuleerd hoe hierin in de praktijk te handelen voor de btw (en de daaruit volgende afvalstoffenheffing). Omdat wij zowel BTW/BCF als lokale middelen specialisten in ons team hebben, kan dit integraal met u in kaart worden gebracht. Indien gewenst helpen wij u ook graag met de administratieve inrichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws

Komende opleidingen